Onderhouds gallerij

ONDERHOUD DER GALERIJEN

A. TUSSENBETIMMERING. 

Wanneer de kappen en de stijlen der houten ramen doorbuigen of breken en bijgevolg de doorsnede der galerijen verkleint, is het noodzakelijk er tijdig nieuwe tussenin te plaatsen, zonder nochtans steen uit de wanden of het dak te nemen. Deze ramen zijn natuurlijk kleiner dan oud en kunnen slechts gezet worden, op voorwaarde dat ze voldoende doorgang laten. De gebroken stijlen worden, op voorwaarde dat ze voldoende doorgang laten. De gebroken stijlen of kappen, die de doorgang belemmeren, worden uitgenomen. Men zorgt wel de stijlen der nieuwe ramen zo diep mogelijk te zetten en langs boven op de kap een houtig te slaan om het raam te sluiten. Houten tussenbetimmeringen worden ook gebruikt voor ondersteuning van gebrekkige Moll-ramen of betonondersteuningen. 

B. NABREKING.   Dit zijn nieuwe bekleding die ondernomen worden in een door de drukking verkleinde galerij, ten einde de sectie te vergroten en zo nodig ze tot haar vroegere afmetingen en meteen ook in de juiste richting en op het goede niveau terug te brengen.   1. In hout. - In een nabraak moeten de stenen opnieuw uit het dak of uit de wanden genomen worden, vooraleer men nieuwe houten raam kan timmeren. Is het terrein goed, dan hakt men het oude raam weg en doet de nodige rots vallen met pik of afbouwhamer; soms dient er zelfs geboord en geschoten te worden. Zodra er plaats is voor de kap, plaats men deze en bereidt men vervolgens de plaats voor de stijlen.   In onsamenhangende gronden moet er met meer voorzorg gewerkt worden. De oude stenenknuppels worden één voor één overgetapt, door nieuwe vervangen op vereiste hoogte geplaatst. In zeer slechte gronden kapt men dikwijls een dikwijls een scherp uiteinde aan de stenenknuppels die men dan met de hamer de een tegen de andere in het los gesteente drijft, om alzo een gesloten dakbekleding te verwezenlijken.   Een nabraak is altijd een zwak punt der galerij en bijgevolg eerder aan instorting onderhevig dan andere plaatsen, daar het dak op die plaats overgesneden is. Het is dus van groot belang de oude betimmering, die gewoonlijk gebroken is in de onmiddellijke nabijheid van de nabraak te versterken. Zulks wordt gedaan door nieuwe tussenbetimmeringen of eenvoudig door stutten in het midden der gebroken kappen te plaatsen.   Veiligheidshalve moet een nabraak op 't einde van de werkpost verzekerd worden, ten einde het vallen van stenen en het wegdringen der uiterste ramen ( het nieuwe en het oude ) te voorkomen, hetzij door schoren te zetten tussen de oude en de nieuwe kap, hetzij door een tussenkap indien de afstand tussen de oude en de nieuwe kap te groot is hetzij door schoren tussen de kap van het oude raam en de stijlen van het nieuwe raam. De wanden ener nabraak moeten natuurlijk ook verzekerd zijn.   2. In Moll-ramen en betonblokken. - Een degelijke voorlopige ondersteuning boven het oude raam of de pas van de betonkoker, is allereerst noodzakelijk. Deze bestaat, naargelang de aard der gronden, uit vier of meer langskappen, die langs ene zijde op de reeds vernieuwde ondersteuning rusten en langs de andere zijde in de terrein vastzitten of door midden van stutten op de oude, verstevigde ondersteuning rusten.   Het plaatsen van de twee bovenste langskappen is dan ook het bijzonderste werk van een nabraak; indien nodig kan men daarvoor eerst met kort dwarskappen werken. Het afschoren en bekleden der langskappen is een hoodverieste, daar de gronden meestal onsamenhangend zijn. Het kan ook nodig zij dat het front, t.t.z. de oppervlakte tussen de nieuwe en de oude doorsnede moet verzekerd worden tegen mogelijke steenval. Als de plaats voor het raam of de pas van de betonkoker geheel is, kan men overgaan tot het plaatsen van de blijvende ondersteuning.

C. NAGRAVING.   Benevens de verzakking van het dak en het wegdringen der wanden, is het poffen van de vloer der galerij de oorzaak, en soms de voornaamste, van de inkrimping van de vloer der galerij de oorzaak, en soms wel de voornaamste, van de inkrimping der baansectie. Het is in vele gevallen voordeliger de opgezwollen muursteen te verwijderen dan een nabraak te beginnen, ook gaat deze bewering veel sneller. De gebarsten steen worden losgehakt en geladen en men laat de sporen zakken.   De sporen kunnen ofwel eest uitgenomen worden, ofwel kunnen de stenen onder de dwarsliggers uitgehaald worden. Na de zakking van het spoor moet dit weer degelijk met stenen aangevuld worden, want het is gevaarlijk, de dwarsliggers na het werk op het steunblokken te laten rusten, en dit is zeker niet gunstig voor het vervoer. Gedurende de betimmering niet ontschoeid worden, 't is te zeggen dat de stenen niet dieper dan de vloergaten der stijlen mogen uitgegraven worden.   Zo komt het dat dikwijls de afgraving met een hertbetimmering der galerij moet gepaard gaan, 't is te zeggen dat de stijlen dienen vervangen te worden. In de galerijen met dubbel spoor, moeten de sporen zo nagegraven worden dat er altijd genoeg tussenruimte blijft om wrijvingen of botsingen tussen de mijnwagens te vermijden.
 

D. INSTORTINGEN. 

instorting_1

Bij instortingen, van welke aard deze ook zijn moet men alvorens de herstelling er van te beginnen, de nabij liggende ramen verzekeren. Indien er voor de instorting gebroken kappen zijn, moet men er tussen deze in nieuwe zetten; zij de kappen goed en is de instorting nogal belangrijk, dan is het aan te raden in het midden der 4 of 5 laatste kappen nog stutten te plaatsen. Indien het een galerij betreft, die luchtkokers vervest is, en de luchtkoker platgedrukt is door het gewicht der stenen, moet men de luchtverversing eerst herstellen.   Herstelling van instortingen. - 1) Wanneer de instortkorting slecht een of twee ramen betreft, steekt men van het ene raam naar het andere lange kappen en men maakt daarop een goede bedekking met steeënknuppels en takkenbossen, waarop men zo mogelijk stenen legt en waaronder men de nieuwe raam plaatst. In dit geval is het nog aan te raden, behalve de schoren, ook de ramen door een pijlerkap te verbinden, die men tegen de ramen nagelt.   2) Wanneer een instorting zich op een grote lengte voorgedaan heeft, maar er geen stenen meer vallen, ruimt der gevallen stenen weg. Daarna legt men van op de laatste kap, pijlerkappen waarvan de andere uiteinde op de hoop stenen rusten. Men maakt daarop een dikke verpakking met stenenknuppels en takkenbossen om zich tegen het gebeurlijk vallen van stenen te beveiligen. Zoals mogelijk zet men onder dit bedenksel een raam dat men met de andere ramen der stutten verbindt. Men gaat op dezelfde wijze verder tot de instorting hersteld is.   3) Wanneer bij de instorting nog aanhoudend stenen vallen, of het een hoge instorting is, waarvan men het gewelf niet kan zien, staakt men het laden der stenen en moet men trachten doorheen de instorting zelf een gang te maken. Men drijft over de kap van het laatste raam pijlerkappen, die aan een uiteinde aangepunt zijn en die men met de hamer in de losse stenen drijft. Deze pijler kappen liggen dicht naast elkaar om het doorvallen van stenen van de stenen te beletten. Vervolgens laadt men een gedeelte van de stenen op, juist voldoende om een nieuwe raam te kunnen zetten wordt met het vorige verbonden. Daarna drijft men opnieuw pijlerkappen over de nieuwe kap en men gaat geleidelijk verder doorheen de instorting. De bewerking van 't indrijven van scherp gekapte pijlerkappen noemt men voorsteken of piketteren.   In zeer slecht terrein gebruikt men ook platijzers of aangepunte rails voor deze bewerking. Indien de stutten voor de instorting gebroken of in slechte staat is, moeten er eerst nieuwe ramen tussen de oude gezet worden. In dit geval kan men geen pijlerkappen indrijven zoals in 't sterk omhoog zouden gaan. In geval de galerij hoog genoeg is, kan men tussen de stijlen van het laatste raam een schoor zetten en de pijlerkappen over de schoor in de hoop stenen drijven, nadat men een gedeelte der stenen opgeladen heeft. Het is van belang de schoor door twee vast er onder gedreven stijlen te verzekeren. 

HET DRIJVEN EN ONDERSTEUNING VAN GALERIJEN

1 VOORAFGAANDE BEGRIPPEN

A. ENIGE BEPALINGEN.   Door baanbrekend verstaat men het aanleggen van galerijen door het gebergte heen: hetzij door de stenen,hetzij door de kolen, hetzij door beide. De algemene benaming voor de verschillende mijngangen is galerij: het is een uitholling in de grond van betrekkelijk kleine doorsnede vergeleken met de lengte. In elke galerij onderscheidt men de vloer of muur, de wanden en het dak.   De sectie of dwarsdoorsnede van een galerij is de oppervlakte die men bekomt door de snijding der galerijen met een vlak loodrecht op haar as. Het uiteinde der galerij dat in de stenen vooruitgereden wordt, noemt men het front. Een horizontale galerij die met de hoogtelijnen der verschillende steenbanken en kolenlagen en rechte hoek vormt, noemt men dwarsteengang; het verticaal vlak waarin zich deze steengang bevindt, snijdt dus de verschillende balken volgens hun grootte helling. We hebben reeds gezien wat men verstaat door steengalerij, hellende of dalende steengang, dichtgaan enz...   We hebben reeds nochtans een onderscheid maken tussen steengang en steengalerij: de eerste loopt dwars of min of meer schuin met betrekking tot de steenbanken en lagen, de tweede is altijd gedreven in de richting der steenbanken en lagen, dus ongeveer evenwijdig met de hoogtelijnen.  

B. RICHTING EN HELLING DER GALERIJEN.   De steengangen moeten volgens een bepaalde richting en helling aangelegd worden; daarbij moeten zij de juiste afmeting hebben, die in 't begin der onderneming vastgesteld werden. De richting wordt door de mijnmeter bepaald en door twee of meer loodjes, op enige afstand van elkaar opgehangen,aangedreven. Men hoeft slechts twee lampen in de plaats der loodjes te hangen en een derde aan 't front te plaatsen om zich van de juistheid der richting te vergewissen. De richtingspunten zijn nagels die door de mijnmeter in de kappen der ondersteuning geslagen worden: beter is het de nagels in wiggen te slaan, die in het dak der galerij gedreven zijn, alzo vermijdt men de afwijking door de verschuiving der betimmering teweeggebracht.   De richtingpunten worden meestal volgens de as der galerij geplaatst; dit is nochtans niet altijd mogelijk, alsdan moet de afstand van de richtlijn tot de as gekend zijn, want al is de as ook recht, toch kunnen de zijkanten der galerij zekere krommingen aannemen.Naarmate het front voorschrijdt, wordt de richting ook vooruit gezet door nieuwe richtingspunten nabij het front te plaatsen, die juist in de richting der voorgaande liggen. De helling moet zo vastgesteld zijn, dat het vervoer en de afloop der wateren zoveel mogelijk vergemakkelijkt worden. Doorgaans geeft men aan de dwarssteengangen 3 tot 5 mm helling per meter.  

C. NOTA'S TE NEMEN BIJ HET DRIJVEN DER STEENGANGEN.

Steengang

1) Snede door het gebergte. - Deze wordt op schal 1/10 met de grootste zorg opgetekend. Men duidt er de heling en de aard der gronden op aan, benevens de samenstelling der kolenlagen en de bijzonderheden die van belang zijn (storingen, waterbronnen, gasuitwaseming). Deze doorsnede wordt meestal volgens drie vlakken getekend: de muur en de wanden, die laatst worden in het vlak van de muur omgeslagen.   2) Dagboek der onderneming. - Hier noteert men het aantal gewerkte posten, de vordering, alsmede alle bijzonderheden die enigszins op de gang der onderneming kunnen hebben.  

2 . ONDERSTEUNING DER GALERIJEN  

A. ALGEMEENHEDEN.   De soort van ondersteuning, en zelfs de noodzakelijkheid er van, hangen hoofdzakelijk van de natuur der gronden af. Sommige zeer harde rotsen ondersteunen zich zelf na de uitdelving; ook zij er gronden die geen enkele uitholling toelaten en bijgevolg dadelijk en degelijk moeten gestut worden. Tussen deze twee uitersten bestaan heel de reeks gronden die min of meer dienen ondersteund en dus zeer verschillende ondersteuningen vergen.   Voor de uitdelving was de grond in evenwicht; door het delven wordt dit evenwicht verbroken en ontstaan er tengevolge van de zwaartekracht drukkingen in verschillende richten; deze worden door de cohesie of samenhang der rotsen tegengewerkt en soms in zulke mate, dat de cohesie geheel het effect van de zwaartekracht opheft. Moest deze samenhang er niet zijn, dan zou natuurlijk geen enkele stutting tegen deze belasting bestand zijn eens dat men op een zekere gekomen is. Gelukkig voor de mijnwerker is het zo en vindt men integendeel dikwijls dieper gelegen lagen die gemakkelijk te ondersteunen zijn dan die welke hoger gelegen zijn.   Wij moeten dus besluiten, dat de gronden elkander om zo zeggen schragen en dat slecht een klein gedeelte der totale belasting op de stutting wordt overgebracht. In die samenhang onvoldoende, dan volg er, zo de onvol-doende, dan volgt er, zo de ondersteuning ontbreekt, een instorting. bij gelaagd gesteente is deze samenhang kleiner, daarbij vertonen deze rotsen neiging tot glijden en oefenen ze een druk in de zin der gelaagdheid uit.   In platliggende gronden, is het het hangende dak dat verzakt op stutting en zijn er geen rechtstreekse zijdelingse drukkingen; nochtans doet de verzakking van het dak de wanden wijken en de muur zwellen. In steil gebergte is het de verschuiving der banken, volgens hun gelaagdheid die de drukking teweegbrengt. De grootte der drukking hangt af van de omvang der uitholling en van de aard van het nevengesteente.   Een kleine galerij biedt meer weerstand dan een grote; een galerij in een harde zandsteenbank zal weinig betimmering vragen, integendeel als het dak uit breekbare schiefer bestaat, moet de stutting bijzonder goed verzorgd worden. Wat de verzakking van het dak of de zwelling van de muur betreft, deze kunnen zich dadelijk na de galerij-opening of enige tijd nadien doen gevoelig. In geval van sterk gesteente gering en kan de ondersteuning ineens voor goed gemaakt worden; in het tegenovergestelde geval strekt zich de drukking, die soms zeer hevig is, over een min of meer lange tijdspanne uit; dan maakt men eerst een degelijke voorlopige stutting, die men naderhand versterkt of vervangt (nabraak). De drukking is meestal maximum bij de delving en het massief komt daarna tot een nieuwe staat van evenwicht. Het gebeurt ook dat de drukking lang voortduurt, dit eist dan een voortdurend onderhoud. Het blijft dus dat de ondersteuning van een groot aantal factoren afhangt, die ernstig opgezocht en goed gekend moeten zijn alvorens de best geschikt ondersteuning kan bepaald worden.   Men neme steeds het principe in acht dat de delving niet een starre, doch een samendrukbare ondersteuning moet geplaatst worden, die de grondbewegingen kan opvangen en zonder beschadiging aan de drukking weerstand biedt. Als men de ondersteuning van een uitdelving bestudeert, moet men vooral deze twee punten in aanmerking nemen: 1° de vorm der uitdelving en dus ook de vorm van de ondersteuning; 2° het aan te passen materiaal. Vandaar de volgende vereisten: a) het gebruikte materiaal moet in de beste voorwaarden werken; b) de delen moeten zodanig in elkaar passen, dat ze samengedrukt worden; c) de ondersteuning moet zich ook aanpassen naargelang de tijdspanne dat ze moet dienen: bij ondersteuning van korte duur (pijlers) zijn kostprijs en gemak van uitvoering de hoofdzaak; bij ondersteuningen van lange duur (steengangen) zijn stabiliteit en minimum onderhoud van overwegend belang.   De galerijbekledingen zijn in hout, in ijzer, in metselwerk of in beton.  © E.C.

Instorting_2
 

Steenkool komt voor in diverse kolensoorten en - kwaliteiten zoals   antraciet  ,ess- (of halfvet)kool, rookzwakke (of drie-kwart vet)kool en vetkool. Het verschil in gasgehalte maakt het onderscheid tussen deze varianten. Antraciet bevat het minste gas en vetkool het meest. Antraciet en magere kolen zijn gasarm en met name geschikt voor de huisbrand.

De esskolen en rookzwakke kolen zijn bestemd voor industrieel gebruik of als brandstof in   elektriciteitscentrales  . Vetkolen zijn zeer gasrijk; bij verhitting vergruizen deze kolen tot blokjes en klitten aaneen tot sintels. Deze zijn daardoor zeer geschikt voor de fabrikage van  cokes ; een harde kool, bijna rookvrij en nagenoeg zonder zwavel en  fosfor .  Cokes wordt voornamelijk gebruikt bij de productie van ijzer door  hoogovens  en gieterijen. 

Het  gas  dat bij de productie van cokes vrijkomt is een energiebron maar ook een grondstof voor de bereiding van stikstof  kunstmest  en andere chemische producten. Vetkool kan ook direct worden ingezet als brandstof voor de industrie, schepen en  locomotieven .      Bij de winning van huisbrandkolen komen ook veel vergruisde kolen vrij, de zogenaamde fijnkolen.

De fijnkolen zijn niet geschikt als huisbrandkolen, maar worden als - goedkopere - industriekolen verkocht. Door fijnkool en  pek  te mengen en vervolgens samen te persen kunnen briketten en  eierkolen  worden gefabriceerd die wel weer geschikt zijn voor huisbrand. 

Gastarbeiders op hun gezamenlijke kamer in een Belgische pension in de jaren zeventig

Met gastarbeider wordt bedoeld iemand die tijdelijk naar een ander land komt om daar arbeid te verrichten. De beweegreden voor een dergelijke actie is vrijwel altijd een economische: er is te weinig werk in het thuisland en er is voldoende vraag naar arbeiders in het gastland.

Tijdelijk houdt in, dat het de bedoeling is terug te keren naar het land van herkomst, wanneer dat niet meer het geval is, is er sprake van immigratie en wordt de gastarbeider een immigrant. Na de Tweede Wereldoorlog zijn er naar de rijkere West-Europese landen veel gastarbeiders gekomen. Eerst (voornamelijk voor de kolenmijnen) onder meer uit Polen en de Balkanlanden. In het begin van de jaren 60, werden ten dienste van de zware industrie, mensen gehaald uit landen als Italië - Spanje en Portugal.

In 1964 sluit de Nederlandse regering een wervingsakkoord met Turkije en op 14 mei 1969 volgt Marokko. De gastarbeiders werden naar Nederland gehaald omdat veel Nederlanders het zware- en vuile werk niet meer wilden doen. De uit deze politiek voortvloeiende massa-immigratie werd betaald door de aardgasbaten. Veel gastarbeiders vonden al zoekend naar betere werkomstandigheden dan in de omliggende landen ook zelf de weg naar Nederland. Lees meer...  © E.C.

 

Arbeidsmigranten uit het buitenland speelden een belangrijke rol in de personeelsvoorziening van de Limburgse italiaanse_gastarbeiderssteenkolenmijnen. Als achtste en laatste project van Mijn Verleden Mijn Toekomst worden de gastarbeiders voorgesteld.

Vóór de Tweede Wereldoorlog waren dat voornamelijk Duitsers, Polen en Slovenen. Zij werden vooral aangenomen omdat ze ervaring hadden in ondergrondse mijnarbeid. In deze jaren van snelle opbouw van de mijnen hadden de mijndirecties een groot tekort aan ervaren mijnwerkers. In Limburg zelf waren die in onvoldoende mate te vinden. In 1930 werkten er 12.000 arbeidskrachten uit het buitenland in de Limburgse mijnen. Dat was ongeveer een derde van de totale personeelssterkte.

Tijdens de economische crisis van de jaren 1930 moesten de mijnen inkrimpen. Vooral buitenlandse mijnwerkers werden ontslagen. Daarom was in 1939 het aantal buitenlanders in de Limburgse mijnen teruggelopen tot 3.400, 10 procent van het totale aantal mijnwerkers.

Na de Tweede Wereldoorlog moesten de mijnen opnieuw regelmatig een beroep doen op mijnwerkers uit het buitenland. Het verschil met de vooroorlogse periode was vooral dat de arbeidsmigranten nu voornamelijk ongeschoolde mijnwerkers waren. In de Limburgse mijnen kregen ze een basisopleiding voor de ondergrondse arbeid. Ze kregen een tijdelijk arbeidscontract. Het waren met andere woorden gastarbeiders, die na één of twee jaar werk in de mijnen weer naar huis zouden terugkeren.

Tussen 1948 en de sluiting van de laatste mijn in 1974 wierven de Limburgse mijnen deze gastarbeiders in verschillende landen, zoals Italië, Spanje, Joegoslavië, Griekenland en Marokko. Italianen en Spanjaarden arriveerden per trein in Limburg. In de jaren zestig werd ook het vliegtuig gebruikt, bijvoorbeeld voor de Joegoslaven die vanaf 1962 werden geworven.

Logement.In 1948 sloten de Nederlandse en de Italiaanse overheid een overeenkomst, die het mogelijk maakte dat de mijnen in Italië arbeidskrachten konden werven.

Eind jaren veertig kwamen ongeveer 700 Italianen naar Limburg. Een veel grotere groep (enkele duizenden) kwam in de jaren tussen 1956 en 1958. In 1962 en 1963 arriveerde een laatste groep van ongeveer 200 Italiaanse mijnwerkers in Limburg. Ze werden aanvankelijk geworven in het noorden van Italië, maar later vooral op Sardinië en in de provincie Abruzzen.

De mijnen zorgden voor deze jonge, meestal ongehuwde gastarbeiders voor kost en inwoning in gezellenhuizen.

Ook betaalden de mijnen de reis naar Limburg. De Italianen kwamen per trein aan op station Maastricht. Daar werden ze opgewacht door vertegenwoordigers van de Limburgse mijnen, die de nieuwe arbeiders naar hun woonplek begeleidden.

Vanaf 1962 wierven de mijnen ook in Spanje. Een kleine duizend Spaanse mijnwerkers besloten hun geluk in de Limburgse mijnen te gaan beproeven. Ook zij reisden groepsgewijs met de trein naar Limburg, waar ze op station Maastricht arriveerden.

Gastarbeider-2

Veel gastarbeiders viel het zware en ongezonde werk in de mijn tegen. Lang niet iedereen diende zijn contract uit, ook al omdat de heimwee vaak toesloeg. Bovendien waren er de nodige culturele obstakels. Zo protesteerden in april 1963 ongeveer 200 Spaanse gastarbeiders tegen het eten in de gezellenhuizen Leijenbroek (Sittard) en De Egge (Brunssum) dat volgens hen niet goed was.

Ze kregen gerechten voorgezet die ze in Spanje niet kenden. Toen ze in staking gingen, werden ze door Staatsmijnen op staande voet ontslagen. Bemiddelingspogingen van onder meer de Spaanse viceconsul mislukten en uiteindelijk vertrokken naar aanleiding van het conflict bijna 300 Spaanse mijnwerkers uit Limburg. Zij stapten in Maastricht op de trein, blij dat ze terug naar huis konden. ©

 

Een grensarbeider is iemand die in één land (het werkland) werkt, in een ander land (het woonland) woont en gewoonlijk dagelijks of ten minste eenmaal per week naar het woonland terugkeert. Een grensarbeider wordt ook wel een grensganger genoemd. Voor grensarbeiders is de belasting en de uitvoering van wetten op het gebied van de sociale verzekering administratief nog niet zo eenvoudig geregeld, niet voor de grensgangers zelf en niet voor de ambtenaren die de regelingen moeten uitvoeren. Zo kunnen grensgangers vaak in meerdere landen belasting en premies betalen en van voorzieningen gebruik maken. Lees meer... ©

 

 

HOUTHALEN - HELCHTEREN

Arrondissement Maaseik: provincie Limburg

Deelgemeenten: Helchteren, Houthalen

7827 ha; 30.000 inwoners 

Helchteren 3530

6.640 inwoners

1107: Haletra; haledjra= jeneverbessenstruik

Helchterenaar; Helchterens

2979 ha; Kempisch plateau; 65-80m); heide, bossen en weiden; doorsneden door enkele beken, onder meer de Mangelbeek op de grens met Houthalen

woondorp; handel; industrie, kazerne, vakantiepark

regelmatig bussen naar Hasselt (station, 15 km) en Neerpelt/Lommel 

GESCHIEDENIS

De heerlijkheid Helchteren hing tijdens het ancien regime af van de abdij van Sint-Truiden, die hier een waterslot, ter Dolen, liet bouwen. De abdij bevat zowat de geestelijke als de heerlijke rechten in het dorp. Er waren vier gehuchten, De Hoef, Dorp, Kunsel en Sonnis, die alle vier op de noordelijke helling van de Mangelbeek lagen. 

Helchteren werd geleidelijk ontsloten door de aanleg van de weg Luik-’s-Hertogenbosch in 1768-1788, de bouw van een station aan de spoorweg Hasselt-Eindhoven in 1865 en aanleg van de weg Heusden-Bree in 1908-1910.

Vooral de ontginning vanaf 1930 van de steenkoolmijn Helchteren-Zolder en de inplanting van de kazerne tussen het dorpcentrum en het gehucht Sonnis, hebben het aanzicht van het dorp gewijzigd. Alleen in het oostelijke gehucht Sonnis is het eeuwenoude agrarische nog bewaard gebleven. 

In september 1944 werd in Helchteren hevig slag geleverd tussen en Duitse troepen. Na de oorlog werden nog een kazerne en een schietveld voor aangelegd, zodat momenteel één derde van het grondgebied gebruikt wordt door de militairen. 

BEZIENSWAARIGHEDEN

De driebeukige neogotische Sint-Trudokerk  van 1890-1895 is van baksteen met sierelementen van natuursteen. Architect was H. Martens uit Stevoort. De kerk werd in 1910-1911 gewijzigd: de toren werd en het schip verbouwd. Het meubilair is neogotisch van ca. 1895-1896, behalve twee laat-barokke portiekaltaren, drie biechtstoelen en een koperen doopvont uit de 18 de eeuw. Het orgel uit 1884-86 is van de Maastrichtse orgelbouwer Pereboom & Leyser.

Verder enkele 16 de eeuwse zoals het triomfkruis, een gekruisigde Christus, Sint-Trudo, Sint-Anna-ten-Drieën, Sint-Sebastiaan en Sint-Luciabeeld dateert van ca. 1700.

Bij de Sint-Trudokerk ligt het ontmoetingscentrum de Roepsteen, alsook het vroegere gemeentehuis van Helchteren, met een gedenkplaat Jan Wouters. Ervoor een monument voor de gesneuvelde uit de beide wereldoorlog, alsook onder een linde de oude roepsteen, waarop de belleman zijn nieuws vertelde. Aan de kerk staat nog een Heilige Hartbeeld met een gedenkplaat voor pastoor Felix Germens (1887-1923). Verspreid over de gemeente staan verscheidene kapellen, onder meer langs de Helzoldstraat, de Kapelstraat en aan de Hulsthagenstraat. Deze laatste werd opgericht in 1946 als herdenking aan de slachtoffers uit de wereldoorlogen en is geklasseerd als legermonument. 

Ten noorden van de dorpkern ligt het waterslot de Dool.  Het is een versterkt herenhuis en voormalig zomerverblijf van de abten van Sint-Truiden. De kern van het ‘kasteel’ is een nagenoeg vierkant binnenhof, aanvankelijk versterkt door ronde hoektorens waarvan de twee noordelijke bewaard bleven. In de17de-eeuw abtsverblijf verruimd. In opdracht  van abt R. Mottart, 1780-1783, werd het gebouw tot een U-vormig classicistisch landhuis verbouwd. Ook de laatgotische huiskapel werd toen aangepast. In 1797 werd het domein openbaar verkocht. Voor het kasteel ligt een boerderij, waarin sedert 1994 een ambachtelijke brouwerij en een taverne zijn ondergebracht. De omgeving van het kasteel De Dool is als landschap geklasserd.

Ten noorden hiervan bevindr zich het park Molenheide 180 ha, een vrijetijds-en vakantiepark het bungalows, campings, sutropisch zwembad, congrescentrum en sportinfrastructuur. Ter westen ligt het Wild- en wandelpark en Molenheide, 100 ha, een omheind natuurgebied, waar inheemse dieren als herten in hun vertrouwen omgeving leven.

Op het gehucht Sonnis nog verscheidene oude boerderijen, typisch Kempense langgevelhoeves, in baksteen.

Aan de Heerkensweg, zgn. “kasteeltje” Hoeverheide, gebouwd ca 1870 door de Aalsterse textielbaron Leon Leirens. De Toscane villa ligt in een Engels landschapspark met exotische bomen. De gemeente heeft ook

enkele fraaie villa’s uit het interbellum, onder meer langs de Kazernelaan en in de Korte Heidestraat. 

EVENEMENTENKALENDER

Pinksteren: kermis

voorlaatste weekend van juli: modelvliegtuigenmeeting “Jets over Pampa”

voorlaatste weekend august: Ter Dolen fietshappening

zondag na 8 september: kermis 

GASTRONOMIE

Ter Dolen bier 

Houthalen 3530

23.360 inwoners

1117: Hallu, ca. 1212 Holt-Halen = bos, en Halen= bochtig hoogland

Houthalenaar; Houthalens

4849 ha; Kempisch plateau (60-75 m); doorsneden door enkele beken die alle naar het zuidwest vloeien, zoals de Laambeek op grens met Zonhoven en Mangelbeek op de grens met Helchteren

regelmatig bussen naar Hasselt (station, 12 km), Genk, Beringen en Neerpelt/Lommel

woondorp, sociale woonwijken; handel; industrie; verzorgingscentrum 

GESCHIEDENS

Er zijn verscheidene vondsten uit de prehistorie en uit de vroege middeleeuwen. In 1141 verwierven de norbertijnen van Floreffe (Namen) het domein Hengelhoef en in 1228 Kelchterhoef. De norbertijen hadden ook de geestelijke zeggenschap over de kerken van Houthalen en Laak, benoemden er de pastors en indien de tienden. Op wereldlijk vlak behoorde Houthalen tot het graafschap Loon en later tot de heerlijkheid Vogelzang, die ook de omliggende dorpen Zonhoven, Zolder en een deel van Heusden omvatte.  

Houthalen had zoals de omliggende dorpen vaak te lijden van doortrekkende legers. Bijgevolg bouwden de inwoners vier schansen in de wijken, als bescherming tegen de soldateske. De ontsluiting van het dorp kwam er met de aanslag van de weg Luik- ’s Hertogenbosch in 1760-1770 en vooral de exploitatie van de steenkoolmijn vanaf 1938. De steenkoolmijn zorgde voor explosieve bevolkingsgroei, waarbij ook talrijke migranten van buiten Europa kwamen. De wijken Meulenberg en Houthalen-Oost  zijn volledig nieuw gebouwd na de tweede wereldoorlog. In 1965 ging de steenkoolmijn dicht, maar op het geëgaliseerde steenstort werd een industrieterrein aangelegd, zodat de werkgelegenheid verzekerd bleef. Na groeide het centrum uit tot kleinstedelijk handelscentrum.  

BEZIENSWAARDIGHEDEN 

Het moderne gemeente van 1959 is een ontwerp van architect L. Van den Vondel. In de bovenhal hangt het wandtapijt “De Weerwolf” van Houthalense kunstenares Simone Reynders. Op het plein voor het gemeentehuis eert een modern oorlogsmonument van 1970 de nagedachtenis van de slachtoffers van de twee wereldoorlogen.

De modern-gotische Sint-Martinuskerk van 1938-1940 werd door J. Deré uit Hasselt ontworpen. Ze is van buiten van bergsteen, van binnen van baksteen. Ze loodrecht gebouwd op de oude kerk, waarvan de laatgotische bakstenen toren uit ca 1500 en het gotisch koor uit 1437, opgetrokken uit maaskeien en mergel, bewaard bleven. Deze bouwelemeten zijn in de nieuwe kerk opgenomen. In het oud koor staat een barokaltaar, met het 17de-eeuwse paneel Aanbidding der Herders. Onder de toren, met zwaar kruisribbengewelf, bevindt zich de doopkapel met laat 18de-eeuws portiekaltaar en blauwarduinen wijwatervat van 1560.

De kerk bezit fraaie houten beelden uit 16de eeuw: de H. Blasius, de H. Barbara, een Sint-Anna-ten-Drieën, de H. Sebastiaan, Christus aan kruis, de H. Rochus en de H. Ambrosius. Enkele geelkoperen kandelaars en het zilverwerk dateren uit de 17de-18de eeuw.

De houten preekstoel is van 1687. De art-deco glasramen zijn van Brusselse glazenier Frans Crickx.

In de Maaslandse norbertijnerpastorij van 1739 is fraai stucwerk. Ze wordt ook wel de omgekeerde pastorie genoemd, omdat ze de mooiste kant van de tuin toe ligt?

Bezienswaardig is ook het Filip Nerilyceum, gebouwd in 1962-65 in de stijl van het brutalisme, naar ontwerp van architect A. Hoppenbrouwers. Het gebouw wordt gekenmerkt door betonskeletbouw, met veel gebruik van glas en hout. Aan de Oudstrijderslaan ligt de Grieks-orthodoxe kerk. Langs de Grote Baan en de Ringlaan staan nog enkele fraaie villa’s in een parkachtige entourage.

In het winkelcentrum herinneren diverse monumenten aan de verdwenen mijnindustrie, zoals een kolensnijtrommel, een persluchtlocomotief en drie mijnwagens of berlengs. Hier staat ook het Lachmanneke, een ontwerp van Bernard Keunen en Rik Jacibs. Aan de Guldensporenlaan staat een modern beeld “De mijnwerker” van Flor Verbist. Dezelfde kunstenaar ontwierp ook het monument “Gevallen vleugels” op het kerkhof, ter herdenking aan de geallieerde piloten die neerstortten in de gemeente tijdens de tweede wereldoorlog. 

Op een  kleine hoogte in het gehucht Laak, ten noorden van het centrum, rijst de 17de-18de-eeuwse eenbreukige Kerk Onze-Lieve-Vrouw van Zeven Weeën. Ze is gebouwd in baksteen, het koor in mergelsteen. De bakstenen westertoren heeft een klokdak met peervormige spits. Het tongewelf van de kerk is met stucwerk versierd. Er staat een laat- 18de-eeuws portiekaltaar en enkele beelden in volkskunst.

De moderne Sint-Jozefskerk van 1965 is een ontwerp van architect Dewandre uit Hasselt. Het is een eenbeukige zaalkerk, met voorportaal en klokkentoren. Nog in Laak staat de kapel van Onze-Lieve-Vrouw van Onrust. Het is een eenvoudige kapel onder linden, die in 1980 door een storm verwoest werd, maar nadien heropgebouwd. 

Langs de Pastorijstraat liggen nog enkele gebouwen van de voormalige steenkoolmijn, onder meer het vroegere administratief centrum, waarin nu het museum Ons Mijnverleden is ondergebracht. Het museum biedt een didactisch overzicht van de geschiedenis van de steenkooluitbating in Limburg. 

Achter dit mijngebouw staan twee schachtbokken, in de volksmond “Bellefleurkes” genoemd, die vroeger de liftkooien ondersteunden die de mijnwerkers naar beneden en de steenkool naar boven brachten. 

Verder staan er nog enkele bijgebouwen, alsook de vroegere Mijnschool, nu centrum voor deeltijds onderwijs, gebouwd in 1958 in modernistische stijl n.o.v. de joods-russische achitect Isia Isgour. 

Isgour tekende trouwens verscheidene gebouwen in opdracht van de steenkoolmijn van Houthalen in de wijk Meulenberg. Deze wijk, aan de overkant  van de Grote Baan, werd aangelegd vanaf 1938, met verschillende soorten woningen voor ingenieurs, bedienden en mijnwerkers: onderscheid moest er zijn ! Opvallend in het geometrische stratenplan zijn de brede lanen en de talrijke ronde punten, in die tijd voorwaar een noviteit ! 

Isgour ontwierp er lagere scholen, een kleuterschool, twee kloosters en een casino, thans cultureel centrum. Tot in de jaren 1970 stonden de schoolgebouwen model in Limburg en zelfs in het buitenland. Voorts in de wijk Meulenberg ook nog een Turkse en Marokkaanse moskee. Aan de weg ’t Genaderen ligt een gerestaureerde watermolen, nu ingericht als taverne, alsook nog een oude vakwerkboerderij. 

Grenzend aan de wijk Meulenberg werd in de jaren 1955 de wijk Tenhout  gebouwd door een sociale woningmaatschappij.  Bezienswaardig is een stenen gedenkkruis uit 1981, dat  herinnert aan de slag van Houthalen uit 1831, waarbij het Belgische en Nederlandse leger tegenover elkaar stonden. Lees meer...

In de wijk Kwalaak staat sinds 1952 de modern-gotische Sint-Leonarduskapel, die een ouder bedehuis vervangt. 

Aan de weg naar Zwartberg ligt het domein Kelchterhoef,  460 ha, bos, heide, vennen en een waterplas met aanpalende camping. De basberg is een gezinsvriendelijk vakantiecentrum. Op het domein Kelchterhoef liggen er nog enkele oude Kempische langgevelhoevers, zoals hoeve Jan en hoeve Mieneke, die nu als horecazaak zijn ingericht. Ook een vierkanthoeve, de Abdijhoeve, is nu als restaurant in gebruik. Kenmerk voor deze hoeves is het gebruik van houten skeletbouw in de gevels. Op het domein staan nog fraaie beuken en kastanjedreven. 

De wijk Houthalen-Oost werd vroeger “Park van Genk” genoemd, omdat er tot in 1960 geen rechtstreekse verbinding met
Houthalen-Centrum was en de wijk eerder aansloot bij de Genkse wijk Zwartberg. De naam “park” herinnert misschien aan Caroline du Parc, die hier in 1857  27 ha heidegrond erfde.

Deze wijk werd volledig gebouwd na de tweede wereldoorlog, en heeft bijgevolg weinig monumenten te bieden. De bakstenen kerk
Onze-Lieve-Vrouw der Armen dateert van1953. Bezienswaardig is wel grafkapel van de familie Masy uit 1905, gebouwd in gewapend beton, naar het voorbeeld van de Byzantijnse kapel van Gallia Placida in het Italiaanse Ravenna. Het domein Masy, met een fraaie collectie exotische bomen, ligt op grondgebied Meeuwen en binnen het militair domein van het schietveld te Helchteren, dus slechts zeer beperkt toegankelijk. In de nabijheid ligt ook het domein luciebos, aangelegd door de Luikse familie Thorn-Roberti, met een herenhuis uit 1874-76 en een kasteeltje uit
1924-1926.

Hengelhoef is eveneens een vakantiecentrum met subtropisch zwembad, te midden van 300 ha bossen en vijvers, waarvan een gedeelte ook op grondgebeid Genk ligt. Bezienswaardig is hier het kasteel Engelhof uit 1903, gebouwd door baron Fernand de Beeckman
- de Vieusart. Ernaast liggen de oude hoevegebouwen, met in de poort een stenen wapenschild van dezelfde familie. 

Ten Haagdoornheide is een staatsnatuurreservaat, gelegen tussen de wijk Meulenberg, de Weg naar Zwartberg, de Donderslag en de E-314 autoweg. Er is ondergrondse doorgang onder de autoweg naar het nabijgelegen natuurgebeid van de Teut te Zonhoven. 

De Sint-Catherinakapel  in Lillo is van 1617. Ze bezit een 18de-eeuws portiekaltaar, en enkele gepolychromeerde beelden. De H. Barbara is van 1460-1470, twee beelden van de H. Catharina uit 16de en 17de eeuw en een O.-L.-Vrouw met kind uit de 18de eeuw. Ernaast ligt de hoeve Claes met jaarankers uit 1746. Het is een typische Kempische langgevelhoeve, met  de lange, zonnige kant naar het zuiden gericht. Langs de modern-gotische  Sint-Antoniuskerk uit 1954 staat een herdenkingsmonument voor meester Romain Surinx (+1940).

Ook de schans van Lillo  is nog goed bewaard gebleven. De vallei van Mangelbeek is een waardevol moerasgebeid. 

EVENEMENTENKALENDER

tweede weekend van maart:  occasiebeurs voor zwerfauto’s en caravans

eerste zondag van mei: kermis Houthalen-centrum

Pinksteren: kermis Houthalen-Oost

voorlaatste weekend van juni: Lus van het Zwarte Goud (fietsocht)

twee laatste weekends van juni en eerste weekend van juli: Tuinzondagen

tweede weekend van juli: Internationale Van & Special Carmeeting

rond 11 juli: Internationaal Lachfestival

eerste zondag van september: Kelchteren kermis

laatste zondag van septemeber: kermis Houthalen-centrum

derde zondag van december: Kerstlichtjes (Kelchterhoef) 

GASTRONOMIE

Heeborrel en grappie (jenever)  © E.C.

Lees meer...