Steenkoolontginning doorheen de eeuwen

Zonder volledigheid na te sterven schetsen we bij wijze van historisch aperitief op onze Limburgs mijnbouw een bondig overicht van vroege vermeldingen van steenkool-ontginning en enkele belangrijke wapenfeiten in de eveolutie van deze industrietak. De vroegere steenkoolontginning moet industrietak in China gesitueerd worden. De Portugese zeevaarder Fernando de Magalhäes (Magellaan) (1480-1521) vertelt in zijn reisverhalen dat in de weinig beboste streken van Che-si, Chang-si en Pétchy-ly reeds koolmijnen ontgonnen werden vanaf het jaar 1000 voor onze tijdrekening. Marco polo, de Venetiaanse koopman-wereldreiziger (1271-1295) beschrijft de Chinese kolen-ontginning als ooggetuige. Dichter bij huis sprak de Griekse wijsgeer Aristoteles reeds in de 4de eeuw voor Chtristus van "zwarte aarde die men vindt in de Peloponnesus, waarmee men vuur kon maken" en een eeuw later meldt zijn landgenot Teophrastos dat de smeden een fossiele brandstof gebruiken 'lithantrac' d.i. steenkool. Volgens de Romeinse schrijver Sallustius gebruikte de smeden van Casta Allia in Spanje reeds steenkool voor de Romeinse overheersing.  In onze streken dateren de eerste sporen van steenkool uit de Romeinse tijd.

Zo werden in 1907 bij een archeologische opgraving op de Place St. Lambert te Luik in het hypocaustum of de verwarmingskelder van assen en koolteer gevonden wat kunnen wijzen op mijnbouw in het Luikse in de eerste eeuwen van onze jaarstelling. Dit hoeft ons niet te verbazen daar de Romeinen steenkool kenden en in het Luikse de steenkolenlagen van de Maasvallei vaak dagzoomden. Na de Romeinen raakt de mijnbouw in verval, maar wordt op het einde van de middeleeuwen tussen 1000 en 1300 hervat. De vroegste geschreven, documenten die melding maken van de kolenmijnbouw, dateren uit deze periode. In Engeland zou de steenkoolontginning reeds vroeg rendabel zijn: ter gelegenheid van de beroemde slag bij Hastings (1066) geeft Willem de Veroveraar een steenkoolmijn van New-Castle-upen-Tyne aan één van zijn medestrijden in leen. In ons vermeldt de Luikse kroniekschrijver Renier voor het eerste 1195. Enkele jaren later, in 1213, heeft dezelfde auteur het zelfs over”een zwarte grondsoort, die strek op houtskool lijkt en die zeer nuttig is voor het bewerken van metalen in de smederij en voor de arm op zich te verwarmen”. In de abdij van Rolduc (Kerrade) dateren de eerste documenten zelf uit 1113 en 1120.

Vermoedelijk moet de Luikse mijnbouw ook ouder zijn dan de eerste bronnen vermelden, daar heel wat van de oudste gebouwen uit het begin van de 11de eeuw opgetrokken werden in zandsteen afkomstig uit de carboonafzetting. In de loop van dertiende eeuw volgen dan vermeldingen uit de Borinage (abdij van st. Ghislain), het bassin du Centre (monniken van Bonne-Espérance) en Charleroi. Frankrijk kende zijn eerste mijnexploitatie rond 1320 in de Loirestreek bij Roche-la-Moliére. Een eeuw later volgt de ontdekking van het bekken in de Charolais op aangeven van Henegouwse mijnwerkers die in dienst waren van de hertogen van Bourgondië. Eveneens onder impuls van Henegouwers als Sandrouins en Mathieu werd het belangrijke bassin du Nord ontdekt. De uitbating van het naburige Pas-de-Calais ving pas in de 19de eeuw aan. Tussen 1300 en 1450 zou de mijnindustrie in Europa erg afzwakken (o.m. omwille van de Honderdjarige Oorlog) om tussen 1450 en 1550 dan weer een serieuze bloei te kennen. In 1556 schrijft de Duitse delfstofkundige Goerg Bauer, die aanvankelijk alsgeneesheer werkzaam was in de mijnstreek rond Joachimsthal, onder de naam Agricola zijn beroemde en rijke geïllustreerd standaardwerk

De re Metallica dat naast metaalkunde ook een volledige beschrijving geeft van de toenmalige kennis en technieken van de mijnbouw. In de 17de eeuw wordt in de Slovaakse ertsmijnen (1689) en in de tin- en kopermijnen van Cornwall voor het eerst springstof (‘zwart kruit’) gebruikt. Voor een gedetailleerd overzicht van de historische bronnen en kennis van de Belgische mijnbouw tijdens het Ancien Régime verwijzen we naar de publicaties van de Luikse mijndirecteur H. Dewé en het recente naslagwerk van Claude Gaier Huit siécles de houillerie liégeoise.Ongetwijfeld is de belangrijkste verklaring voor de spectaculaire opgang van de steenkolenindustrie in de voorbije eeuwen de ontdekking door Abraham Darby in 1709 van het procédé om ijzererts te smelten door middel van steenkool. Die verving de grote hoeveelheden en omwille van houtschaarste dure houtskool. Niet onterecht wordt deze ontdekking trouwens het begin van de ‘Industriële Revolutie’ genoemd. De spectaculaire vraag naar ijzer, dat voordien peperduur was, deed ook de belangstelling voor steenkool stijgen.Doordat de gemakkelijk bereikbare kolenlagen al in de vorige eeuwen ontgonnen waren, moest men steeds diepere schachten en mijngangen graven, waarbij het bemalen van de mijnwater de grootste hinderpaal vormde.

Precies om dit arbeidsintensieve pompen te verlichten te verlichten, werd de stoommachine ontwikkeld. We vernoemen hier slecht kort Savery’s Miners friend (1702), een atmosferische stoompomp die de voorloper was van de in Cornwall ontwikkelde stoompompen van Newcomen (1712), Smeaton (1775), Watt en Boulton (1777) en Trevithick (1811). Een andere belangrijke ontwikkeling binnen de steenkoolontginning was de introductie van de lange pijlerontginning in de Engelse steenkoolmijnen vanaf 1770. De beroemde veiligheidsmijnlamp van Davy wordt voor het eerst in 1815 gedemonstreerd. Het principe van deze lamp wordt tot vandaag toegepast in de benzinelampen van de schietmeesters voor de zichtbare controle op de aanwezigheid van mijngas. Perslucht die tot na Tweede Wereldoorlog de enige veilige energiedrager aanvaard voor de aandrijving van werktuigen in de ondergrond was, wordt voor het eerste in 1850 in Engeland door het eerst in 1850 in Engeland toegepast door Lord Cochrane. Met die perslucht wordt in 1961 reeds succesvol geëxperimenteerd op een soort kolensnijmachine. Belangrijk voor de mijnbouw is ongetwijfeld de uitvinding van het dynamiet door Alfred Nobel in 1863. De enorme gevaren voor grauwvuurontploffingen door de aanwezigheid van bepaalde percentages kolenstof in de mijnlucht zouden voor het eerst onderkend zijn omstreeks 1890.

Ter afsluiting van dit internationale luik vermelden we nog dat de steenkoolontginning in Zweden, Oostenrijk, Bohemen en Canada in de 18de eeuw begon. In de Verenigde Staten is het weer een Henegouwse monnik, Louis Hennepen, die tussen 1673 en 1680 verscheidene dagzomende in de huidige staat illinois opmerkte. Industriële toepassingen van steenkool komen er pas na 1812. Momenteel zijn in 34 van de 50 deelstraten steenkoolafzettingen bekend. In Rusland werd de ondergrond sinds het begin van de 18de eeuw systematisch onderzocht. Het rijke Donetz-kolenbekken werd in 1721 ontdekt en het jaar daarop de bekken rond Moskou en in de Oeral. Industrialisering en grootschalige ontginning begonnen pas na 1863. Na de revolutie in 1917 kende de Russische kolenexploitatie een enorme ontwikkeling, o.m. door de ontdekking van niet minder dan 18 rijke kolenbekkens in Siberië. Op sommige plaatsen kunnen lagen van tientallen meters dikte in de dagbouw ontgonnen worden.

Het mijnwerkersberoep als historisch model De grote rol die de mijnindustrie in het algemeen doorheen de geschiedenis in het ontstaan van de huidige levens- en arbeidersvormen speelde, maakte prof. Dr. G Heilfurth duidelijk in een referaat. Hij beschouwt de historische mijnindustrie als een werk- en leefwereld waarin de industriële, economische, technische en sociale statuten in de richting van onze industriële maatschappij het meest intensief gevormd werden. Al aan het einde van de middeleeuwen ontstaan hier een bedrijfssysteem dat gekarakteriseerd wordt door technisering van de productiemiddelen. Daarom is het volgens Heilfurh ook geen toeval dat precies in deze sector de nuttige aanwending van de stoommachine startte. Mijnbouw is immers als leverancier van grondstoffen de basis van alle andere verwerkende industrieën. Technische uitbatings- en verwerkingsevoluties hadden vaak verschuivingen van industriële centra tot gevolg.

Naast de fundamentele productiedoelstelling heeft de mijnbouw tegelijkertijd met een aantal structurele organisatievormen model gestaan voor een industriële bedrijfsvoering: de noodzaak aan ‘machinekracht’ (mechanisering), de investering van ‘vast kapitaal’, de manier waarop bedrijfsmiddelen werden aangewend en de doorgedreven arbeidsindeling. Door het spanningsveld tussen de grote kapitaalinvesteringen, een hiërarchie van verschillende arbeidsomstandigheden – vaak gevaarlijke arbeidsomstandigheden – ­die samenhorigheid en wederzijdse solidariteit noodzakelijk maakten – kwamen in deze nijverheid reeds zeer vroeg mijnreglementen, werk- en loonregels tot stand.  De scheiding van gezin en bedrijf, van huishouden en werk is een ingrijpend veranderingsproces in de industriële ontwikkeling. De mijnwerkers werden vanaf het prille begin – lang voor de industriële revolutie – met deze hedendaagse werksituatie vertrouwd. In het midden van de 16 de eeuw vertelt Agricola reeds dat het mijnwerk georganiseerd was in vaste ‘Schichten’ van driemaal 7 uur en 1 uur reistijd of met andere woorden een continusysteem avant-la-lettre (maar 5-dagen week ! ). Voor het eerst werden hier de werktijden onafhankelijk van het dag en  nachtritme en van de seizoenen bepaald. Mijnbouw heeft steeds bevolkingsgroepen in beweging gebracht o.m. door de tijdelijke voordelen als vrijheid en recht van vrije vestiging die er geboden werden, vergelijkbaar met de latere industrialisatie van de steden. Door het roofbouwkarakter en de onrendabel geworden of uitgeputte ontginning droeg de mijnindustrie die mobiliteit in zich.

Hierdoor werden de mencentra, zij het vaak tijdelijk, ontmoetingsplaatsen van nationale en internationale mijn- en metaalarbeiders waar beroepservaringen konden uitgewisseld worden. Mijn en metaalarbeiders waren zowat de natuurlijke tegenpolen van de honkvaste plattelandsboer. Die mobiliteit is nauw verbonden met het proces van verstedelijking in deze industriële maatschappij met een vaak totaal nieuwe sociaal-culturele structuur. De mijnbouwcentra waren vaak centra van geestelijke en maatschappelijke openheid en bakermat van allerlei vernieuwingen. Hier ontstonden ook contactzones met de plattelandsmensen. Het zal niemand verwonderen dat belangrijke mijngebieden ook een politieke betekenis kregen, niet in het minst tijdens conflictperiodes.

Denken we maar aan het Ruhrgebied na de Eerste Wereldoorlog en de Russische belangstelling voor het Sachsen-Thüringengebied na de Tweede Wereldoorlog (in ruil voor West-Berlijn) omdat hier in 1898 door het echtpaar Curie uranium gevonden was in Joachimsthalererts. Dit zilvererts, dat vanaf 1516 in het Boheemse dorp Joachimsthal ontgonnen werd, ligt aan de basis van de muntbenamingen daalder (Nederlands), Taler (Duits) en dollar (U.S.A.). Een positieve pioniersrol speelden de Midden-Europese mijngebieden dan weer op het vlak van onderzoek en ontwikkeling van deze nijverheid met hun eerste studieboeken,technische scholen en mijnbouwhogescholen. De ideeën van de verlichting zullen in deze kringen van nuchter en rationeel denken en handelen – ondanks een aantal traditionele componenten – dan ook een progressieve weerklank vinden.  ©  

Steenkool komt voor in diverse kolensoorten en - kwaliteiten zoals   antraciet  ,ess- (of halfvet)kool, rookzwakke (of drie-kwart vet)kool en vetkool. Het verschil in gasgehalte maakt het onderscheid tussen deze varianten. Antraciet bevat het minste gas en vetkool het meest. Antraciet en magere kolen zijn gasarm en met name geschikt voor de huisbrand.

De esskolen en rookzwakke kolen zijn bestemd voor industrieel gebruik of als brandstof in   elektriciteitscentrales  . Vetkolen zijn zeer gasrijk; bij verhitting vergruizen deze kolen tot blokjes en klitten aaneen tot sintels. Deze zijn daardoor zeer geschikt voor de fabrikage van  cokes ; een harde kool, bijna rookvrij en nagenoeg zonder zwavel en  fosfor .  Cokes wordt voornamelijk gebruikt bij de productie van ijzer door  hoogovens  en gieterijen. 

Het  gas  dat bij de productie van cokes vrijkomt is een energiebron maar ook een grondstof voor de bereiding van stikstof  kunstmest  en andere chemische producten. Vetkool kan ook direct worden ingezet als brandstof voor de industrie, schepen en  locomotieven .      Bij de winning van huisbrandkolen komen ook veel vergruisde kolen vrij, de zogenaamde fijnkolen.

De fijnkolen zijn niet geschikt als huisbrandkolen, maar worden als - goedkopere - industriekolen verkocht. Door fijnkool en  pek  te mengen en vervolgens samen te persen kunnen briketten en  eierkolen  worden gefabriceerd die wel weer geschikt zijn voor huisbrand. 

Gastarbeiders op hun gezamenlijke kamer in een Belgische pension in de jaren zeventig

Met gastarbeider wordt bedoeld iemand die tijdelijk naar een ander land komt om daar arbeid te verrichten. De beweegreden voor een dergelijke actie is vrijwel altijd een economische: er is te weinig werk in het thuisland en er is voldoende vraag naar arbeiders in het gastland.

Tijdelijk houdt in, dat het de bedoeling is terug te keren naar het land van herkomst, wanneer dat niet meer het geval is, is er sprake van immigratie en wordt de gastarbeider een immigrant. Na de Tweede Wereldoorlog zijn er naar de rijkere West-Europese landen veel gastarbeiders gekomen. Eerst (voornamelijk voor de kolenmijnen) onder meer uit Polen en de Balkanlanden. In het begin van de jaren 60, werden ten dienste van de zware industrie, mensen gehaald uit landen als Italië - Spanje en Portugal.

In 1964 sluit de Nederlandse regering een wervingsakkoord met Turkije en op 14 mei 1969 volgt Marokko. De gastarbeiders werden naar Nederland gehaald omdat veel Nederlanders het zware- en vuile werk niet meer wilden doen. De uit deze politiek voortvloeiende massa-immigratie werd betaald door de aardgasbaten. Veel gastarbeiders vonden al zoekend naar betere werkomstandigheden dan in de omliggende landen ook zelf de weg naar Nederland. Lees meer...  © E.C.

 

Arbeidsmigranten uit het buitenland speelden een belangrijke rol in de personeelsvoorziening van de Limburgse italiaanse_gastarbeiderssteenkolenmijnen. Als achtste en laatste project van Mijn Verleden Mijn Toekomst worden de gastarbeiders voorgesteld.

Vóór de Tweede Wereldoorlog waren dat voornamelijk Duitsers, Polen en Slovenen. Zij werden vooral aangenomen omdat ze ervaring hadden in ondergrondse mijnarbeid. In deze jaren van snelle opbouw van de mijnen hadden de mijndirecties een groot tekort aan ervaren mijnwerkers. In Limburg zelf waren die in onvoldoende mate te vinden. In 1930 werkten er 12.000 arbeidskrachten uit het buitenland in de Limburgse mijnen. Dat was ongeveer een derde van de totale personeelssterkte.

Tijdens de economische crisis van de jaren 1930 moesten de mijnen inkrimpen. Vooral buitenlandse mijnwerkers werden ontslagen. Daarom was in 1939 het aantal buitenlanders in de Limburgse mijnen teruggelopen tot 3.400, 10 procent van het totale aantal mijnwerkers.

Na de Tweede Wereldoorlog moesten de mijnen opnieuw regelmatig een beroep doen op mijnwerkers uit het buitenland. Het verschil met de vooroorlogse periode was vooral dat de arbeidsmigranten nu voornamelijk ongeschoolde mijnwerkers waren. In de Limburgse mijnen kregen ze een basisopleiding voor de ondergrondse arbeid. Ze kregen een tijdelijk arbeidscontract. Het waren met andere woorden gastarbeiders, die na één of twee jaar werk in de mijnen weer naar huis zouden terugkeren.

Tussen 1948 en de sluiting van de laatste mijn in 1974 wierven de Limburgse mijnen deze gastarbeiders in verschillende landen, zoals Italië, Spanje, Joegoslavië, Griekenland en Marokko. Italianen en Spanjaarden arriveerden per trein in Limburg. In de jaren zestig werd ook het vliegtuig gebruikt, bijvoorbeeld voor de Joegoslaven die vanaf 1962 werden geworven.

Logement.In 1948 sloten de Nederlandse en de Italiaanse overheid een overeenkomst, die het mogelijk maakte dat de mijnen in Italië arbeidskrachten konden werven.

Eind jaren veertig kwamen ongeveer 700 Italianen naar Limburg. Een veel grotere groep (enkele duizenden) kwam in de jaren tussen 1956 en 1958. In 1962 en 1963 arriveerde een laatste groep van ongeveer 200 Italiaanse mijnwerkers in Limburg. Ze werden aanvankelijk geworven in het noorden van Italië, maar later vooral op Sardinië en in de provincie Abruzzen.

De mijnen zorgden voor deze jonge, meestal ongehuwde gastarbeiders voor kost en inwoning in gezellenhuizen.

Ook betaalden de mijnen de reis naar Limburg. De Italianen kwamen per trein aan op station Maastricht. Daar werden ze opgewacht door vertegenwoordigers van de Limburgse mijnen, die de nieuwe arbeiders naar hun woonplek begeleidden.

Vanaf 1962 wierven de mijnen ook in Spanje. Een kleine duizend Spaanse mijnwerkers besloten hun geluk in de Limburgse mijnen te gaan beproeven. Ook zij reisden groepsgewijs met de trein naar Limburg, waar ze op station Maastricht arriveerden.

Gastarbeider-2

Veel gastarbeiders viel het zware en ongezonde werk in de mijn tegen. Lang niet iedereen diende zijn contract uit, ook al omdat de heimwee vaak toesloeg. Bovendien waren er de nodige culturele obstakels. Zo protesteerden in april 1963 ongeveer 200 Spaanse gastarbeiders tegen het eten in de gezellenhuizen Leijenbroek (Sittard) en De Egge (Brunssum) dat volgens hen niet goed was.

Ze kregen gerechten voorgezet die ze in Spanje niet kenden. Toen ze in staking gingen, werden ze door Staatsmijnen op staande voet ontslagen. Bemiddelingspogingen van onder meer de Spaanse viceconsul mislukten en uiteindelijk vertrokken naar aanleiding van het conflict bijna 300 Spaanse mijnwerkers uit Limburg. Zij stapten in Maastricht op de trein, blij dat ze terug naar huis konden. ©

 

Een grensarbeider is iemand die in één land (het werkland) werkt, in een ander land (het woonland) woont en gewoonlijk dagelijks of ten minste eenmaal per week naar het woonland terugkeert. Een grensarbeider wordt ook wel een grensganger genoemd. Voor grensarbeiders is de belasting en de uitvoering van wetten op het gebied van de sociale verzekering administratief nog niet zo eenvoudig geregeld, niet voor de grensgangers zelf en niet voor de ambtenaren die de regelingen moeten uitvoeren. Zo kunnen grensgangers vaak in meerdere landen belasting en premies betalen en van voorzieningen gebruik maken. Lees meer... ©

 

 

HOUTHALEN - HELCHTEREN

Arrondissement Maaseik: provincie Limburg

Deelgemeenten: Helchteren, Houthalen

7827 ha; 30.000 inwoners 

Helchteren 3530

6.640 inwoners

1107: Haletra; haledjra= jeneverbessenstruik

Helchterenaar; Helchterens

2979 ha; Kempisch plateau; 65-80m); heide, bossen en weiden; doorsneden door enkele beken, onder meer de Mangelbeek op de grens met Houthalen

woondorp; handel; industrie, kazerne, vakantiepark

regelmatig bussen naar Hasselt (station, 15 km) en Neerpelt/Lommel 

GESCHIEDENIS

De heerlijkheid Helchteren hing tijdens het ancien regime af van de abdij van Sint-Truiden, die hier een waterslot, ter Dolen, liet bouwen. De abdij bevat zowat de geestelijke als de heerlijke rechten in het dorp. Er waren vier gehuchten, De Hoef, Dorp, Kunsel en Sonnis, die alle vier op de noordelijke helling van de Mangelbeek lagen. 

Helchteren werd geleidelijk ontsloten door de aanleg van de weg Luik-’s-Hertogenbosch in 1768-1788, de bouw van een station aan de spoorweg Hasselt-Eindhoven in 1865 en aanleg van de weg Heusden-Bree in 1908-1910.

Vooral de ontginning vanaf 1930 van de steenkoolmijn Helchteren-Zolder en de inplanting van de kazerne tussen het dorpcentrum en het gehucht Sonnis, hebben het aanzicht van het dorp gewijzigd. Alleen in het oostelijke gehucht Sonnis is het eeuwenoude agrarische nog bewaard gebleven. 

In september 1944 werd in Helchteren hevig slag geleverd tussen en Duitse troepen. Na de oorlog werden nog een kazerne en een schietveld voor aangelegd, zodat momenteel één derde van het grondgebied gebruikt wordt door de militairen. 

BEZIENSWAARIGHEDEN

De driebeukige neogotische Sint-Trudokerk  van 1890-1895 is van baksteen met sierelementen van natuursteen. Architect was H. Martens uit Stevoort. De kerk werd in 1910-1911 gewijzigd: de toren werd en het schip verbouwd. Het meubilair is neogotisch van ca. 1895-1896, behalve twee laat-barokke portiekaltaren, drie biechtstoelen en een koperen doopvont uit de 18 de eeuw. Het orgel uit 1884-86 is van de Maastrichtse orgelbouwer Pereboom & Leyser.

Verder enkele 16 de eeuwse zoals het triomfkruis, een gekruisigde Christus, Sint-Trudo, Sint-Anna-ten-Drieën, Sint-Sebastiaan en Sint-Luciabeeld dateert van ca. 1700.

Bij de Sint-Trudokerk ligt het ontmoetingscentrum de Roepsteen, alsook het vroegere gemeentehuis van Helchteren, met een gedenkplaat Jan Wouters. Ervoor een monument voor de gesneuvelde uit de beide wereldoorlog, alsook onder een linde de oude roepsteen, waarop de belleman zijn nieuws vertelde. Aan de kerk staat nog een Heilige Hartbeeld met een gedenkplaat voor pastoor Felix Germens (1887-1923). Verspreid over de gemeente staan verscheidene kapellen, onder meer langs de Helzoldstraat, de Kapelstraat en aan de Hulsthagenstraat. Deze laatste werd opgericht in 1946 als herdenking aan de slachtoffers uit de wereldoorlogen en is geklasseerd als legermonument. 

Ten noorden van de dorpkern ligt het waterslot de Dool.  Het is een versterkt herenhuis en voormalig zomerverblijf van de abten van Sint-Truiden. De kern van het ‘kasteel’ is een nagenoeg vierkant binnenhof, aanvankelijk versterkt door ronde hoektorens waarvan de twee noordelijke bewaard bleven. In de17de-eeuw abtsverblijf verruimd. In opdracht  van abt R. Mottart, 1780-1783, werd het gebouw tot een U-vormig classicistisch landhuis verbouwd. Ook de laatgotische huiskapel werd toen aangepast. In 1797 werd het domein openbaar verkocht. Voor het kasteel ligt een boerderij, waarin sedert 1994 een ambachtelijke brouwerij en een taverne zijn ondergebracht. De omgeving van het kasteel De Dool is als landschap geklasserd.

Ten noorden hiervan bevindr zich het park Molenheide 180 ha, een vrijetijds-en vakantiepark het bungalows, campings, sutropisch zwembad, congrescentrum en sportinfrastructuur. Ter westen ligt het Wild- en wandelpark en Molenheide, 100 ha, een omheind natuurgebied, waar inheemse dieren als herten in hun vertrouwen omgeving leven.

Op het gehucht Sonnis nog verscheidene oude boerderijen, typisch Kempense langgevelhoeves, in baksteen.

Aan de Heerkensweg, zgn. “kasteeltje” Hoeverheide, gebouwd ca 1870 door de Aalsterse textielbaron Leon Leirens. De Toscane villa ligt in een Engels landschapspark met exotische bomen. De gemeente heeft ook

enkele fraaie villa’s uit het interbellum, onder meer langs de Kazernelaan en in de Korte Heidestraat. 

EVENEMENTENKALENDER

Pinksteren: kermis

voorlaatste weekend van juli: modelvliegtuigenmeeting “Jets over Pampa”

voorlaatste weekend august: Ter Dolen fietshappening

zondag na 8 september: kermis 

GASTRONOMIE

Ter Dolen bier 

Houthalen 3530

23.360 inwoners

1117: Hallu, ca. 1212 Holt-Halen = bos, en Halen= bochtig hoogland

Houthalenaar; Houthalens

4849 ha; Kempisch plateau (60-75 m); doorsneden door enkele beken die alle naar het zuidwest vloeien, zoals de Laambeek op grens met Zonhoven en Mangelbeek op de grens met Helchteren

regelmatig bussen naar Hasselt (station, 12 km), Genk, Beringen en Neerpelt/Lommel

woondorp, sociale woonwijken; handel; industrie; verzorgingscentrum 

GESCHIEDENS

Er zijn verscheidene vondsten uit de prehistorie en uit de vroege middeleeuwen. In 1141 verwierven de norbertijnen van Floreffe (Namen) het domein Hengelhoef en in 1228 Kelchterhoef. De norbertijen hadden ook de geestelijke zeggenschap over de kerken van Houthalen en Laak, benoemden er de pastors en indien de tienden. Op wereldlijk vlak behoorde Houthalen tot het graafschap Loon en later tot de heerlijkheid Vogelzang, die ook de omliggende dorpen Zonhoven, Zolder en een deel van Heusden omvatte.  

Houthalen had zoals de omliggende dorpen vaak te lijden van doortrekkende legers. Bijgevolg bouwden de inwoners vier schansen in de wijken, als bescherming tegen de soldateske. De ontsluiting van het dorp kwam er met de aanslag van de weg Luik- ’s Hertogenbosch in 1760-1770 en vooral de exploitatie van de steenkoolmijn vanaf 1938. De steenkoolmijn zorgde voor explosieve bevolkingsgroei, waarbij ook talrijke migranten van buiten Europa kwamen. De wijken Meulenberg en Houthalen-Oost  zijn volledig nieuw gebouwd na de tweede wereldoorlog. In 1965 ging de steenkoolmijn dicht, maar op het geëgaliseerde steenstort werd een industrieterrein aangelegd, zodat de werkgelegenheid verzekerd bleef. Na groeide het centrum uit tot kleinstedelijk handelscentrum.  

BEZIENSWAARDIGHEDEN 

Het moderne gemeente van 1959 is een ontwerp van architect L. Van den Vondel. In de bovenhal hangt het wandtapijt “De Weerwolf” van Houthalense kunstenares Simone Reynders. Op het plein voor het gemeentehuis eert een modern oorlogsmonument van 1970 de nagedachtenis van de slachtoffers van de twee wereldoorlogen.

De modern-gotische Sint-Martinuskerk van 1938-1940 werd door J. Deré uit Hasselt ontworpen. Ze is van buiten van bergsteen, van binnen van baksteen. Ze loodrecht gebouwd op de oude kerk, waarvan de laatgotische bakstenen toren uit ca 1500 en het gotisch koor uit 1437, opgetrokken uit maaskeien en mergel, bewaard bleven. Deze bouwelemeten zijn in de nieuwe kerk opgenomen. In het oud koor staat een barokaltaar, met het 17de-eeuwse paneel Aanbidding der Herders. Onder de toren, met zwaar kruisribbengewelf, bevindt zich de doopkapel met laat 18de-eeuws portiekaltaar en blauwarduinen wijwatervat van 1560.

De kerk bezit fraaie houten beelden uit 16de eeuw: de H. Blasius, de H. Barbara, een Sint-Anna-ten-Drieën, de H. Sebastiaan, Christus aan kruis, de H. Rochus en de H. Ambrosius. Enkele geelkoperen kandelaars en het zilverwerk dateren uit de 17de-18de eeuw.

De houten preekstoel is van 1687. De art-deco glasramen zijn van Brusselse glazenier Frans Crickx.

In de Maaslandse norbertijnerpastorij van 1739 is fraai stucwerk. Ze wordt ook wel de omgekeerde pastorie genoemd, omdat ze de mooiste kant van de tuin toe ligt?

Bezienswaardig is ook het Filip Nerilyceum, gebouwd in 1962-65 in de stijl van het brutalisme, naar ontwerp van architect A. Hoppenbrouwers. Het gebouw wordt gekenmerkt door betonskeletbouw, met veel gebruik van glas en hout. Aan de Oudstrijderslaan ligt de Grieks-orthodoxe kerk. Langs de Grote Baan en de Ringlaan staan nog enkele fraaie villa’s in een parkachtige entourage.

In het winkelcentrum herinneren diverse monumenten aan de verdwenen mijnindustrie, zoals een kolensnijtrommel, een persluchtlocomotief en drie mijnwagens of berlengs. Hier staat ook het Lachmanneke, een ontwerp van Bernard Keunen en Rik Jacibs. Aan de Guldensporenlaan staat een modern beeld “De mijnwerker” van Flor Verbist. Dezelfde kunstenaar ontwierp ook het monument “Gevallen vleugels” op het kerkhof, ter herdenking aan de geallieerde piloten die neerstortten in de gemeente tijdens de tweede wereldoorlog. 

Op een  kleine hoogte in het gehucht Laak, ten noorden van het centrum, rijst de 17de-18de-eeuwse eenbreukige Kerk Onze-Lieve-Vrouw van Zeven Weeën. Ze is gebouwd in baksteen, het koor in mergelsteen. De bakstenen westertoren heeft een klokdak met peervormige spits. Het tongewelf van de kerk is met stucwerk versierd. Er staat een laat- 18de-eeuws portiekaltaar en enkele beelden in volkskunst.

De moderne Sint-Jozefskerk van 1965 is een ontwerp van architect Dewandre uit Hasselt. Het is een eenbeukige zaalkerk, met voorportaal en klokkentoren. Nog in Laak staat de kapel van Onze-Lieve-Vrouw van Onrust. Het is een eenvoudige kapel onder linden, die in 1980 door een storm verwoest werd, maar nadien heropgebouwd. 

Langs de Pastorijstraat liggen nog enkele gebouwen van de voormalige steenkoolmijn, onder meer het vroegere administratief centrum, waarin nu het museum Ons Mijnverleden is ondergebracht. Het museum biedt een didactisch overzicht van de geschiedenis van de steenkooluitbating in Limburg. 

Achter dit mijngebouw staan twee schachtbokken, in de volksmond “Bellefleurkes” genoemd, die vroeger de liftkooien ondersteunden die de mijnwerkers naar beneden en de steenkool naar boven brachten. 

Verder staan er nog enkele bijgebouwen, alsook de vroegere Mijnschool, nu centrum voor deeltijds onderwijs, gebouwd in 1958 in modernistische stijl n.o.v. de joods-russische achitect Isia Isgour. 

Isgour tekende trouwens verscheidene gebouwen in opdracht van de steenkoolmijn van Houthalen in de wijk Meulenberg. Deze wijk, aan de overkant  van de Grote Baan, werd aangelegd vanaf 1938, met verschillende soorten woningen voor ingenieurs, bedienden en mijnwerkers: onderscheid moest er zijn ! Opvallend in het geometrische stratenplan zijn de brede lanen en de talrijke ronde punten, in die tijd voorwaar een noviteit ! 

Isgour ontwierp er lagere scholen, een kleuterschool, twee kloosters en een casino, thans cultureel centrum. Tot in de jaren 1970 stonden de schoolgebouwen model in Limburg en zelfs in het buitenland. Voorts in de wijk Meulenberg ook nog een Turkse en Marokkaanse moskee. Aan de weg ’t Genaderen ligt een gerestaureerde watermolen, nu ingericht als taverne, alsook nog een oude vakwerkboerderij. 

Grenzend aan de wijk Meulenberg werd in de jaren 1955 de wijk Tenhout  gebouwd door een sociale woningmaatschappij.  Bezienswaardig is een stenen gedenkkruis uit 1981, dat  herinnert aan de slag van Houthalen uit 1831, waarbij het Belgische en Nederlandse leger tegenover elkaar stonden. Lees meer...

In de wijk Kwalaak staat sinds 1952 de modern-gotische Sint-Leonarduskapel, die een ouder bedehuis vervangt. 

Aan de weg naar Zwartberg ligt het domein Kelchterhoef,  460 ha, bos, heide, vennen en een waterplas met aanpalende camping. De basberg is een gezinsvriendelijk vakantiecentrum. Op het domein Kelchterhoef liggen er nog enkele oude Kempische langgevelhoevers, zoals hoeve Jan en hoeve Mieneke, die nu als horecazaak zijn ingericht. Ook een vierkanthoeve, de Abdijhoeve, is nu als restaurant in gebruik. Kenmerk voor deze hoeves is het gebruik van houten skeletbouw in de gevels. Op het domein staan nog fraaie beuken en kastanjedreven. 

De wijk Houthalen-Oost werd vroeger “Park van Genk” genoemd, omdat er tot in 1960 geen rechtstreekse verbinding met
Houthalen-Centrum was en de wijk eerder aansloot bij de Genkse wijk Zwartberg. De naam “park” herinnert misschien aan Caroline du Parc, die hier in 1857  27 ha heidegrond erfde.

Deze wijk werd volledig gebouwd na de tweede wereldoorlog, en heeft bijgevolg weinig monumenten te bieden. De bakstenen kerk
Onze-Lieve-Vrouw der Armen dateert van1953. Bezienswaardig is wel grafkapel van de familie Masy uit 1905, gebouwd in gewapend beton, naar het voorbeeld van de Byzantijnse kapel van Gallia Placida in het Italiaanse Ravenna. Het domein Masy, met een fraaie collectie exotische bomen, ligt op grondgebied Meeuwen en binnen het militair domein van het schietveld te Helchteren, dus slechts zeer beperkt toegankelijk. In de nabijheid ligt ook het domein luciebos, aangelegd door de Luikse familie Thorn-Roberti, met een herenhuis uit 1874-76 en een kasteeltje uit
1924-1926.

Hengelhoef is eveneens een vakantiecentrum met subtropisch zwembad, te midden van 300 ha bossen en vijvers, waarvan een gedeelte ook op grondgebeid Genk ligt. Bezienswaardig is hier het kasteel Engelhof uit 1903, gebouwd door baron Fernand de Beeckman
- de Vieusart. Ernaast liggen de oude hoevegebouwen, met in de poort een stenen wapenschild van dezelfde familie. 

Ten Haagdoornheide is een staatsnatuurreservaat, gelegen tussen de wijk Meulenberg, de Weg naar Zwartberg, de Donderslag en de E-314 autoweg. Er is ondergrondse doorgang onder de autoweg naar het nabijgelegen natuurgebeid van de Teut te Zonhoven. 

De Sint-Catherinakapel  in Lillo is van 1617. Ze bezit een 18de-eeuws portiekaltaar, en enkele gepolychromeerde beelden. De H. Barbara is van 1460-1470, twee beelden van de H. Catharina uit 16de en 17de eeuw en een O.-L.-Vrouw met kind uit de 18de eeuw. Ernaast ligt de hoeve Claes met jaarankers uit 1746. Het is een typische Kempische langgevelhoeve, met  de lange, zonnige kant naar het zuiden gericht. Langs de modern-gotische  Sint-Antoniuskerk uit 1954 staat een herdenkingsmonument voor meester Romain Surinx (+1940).

Ook de schans van Lillo  is nog goed bewaard gebleven. De vallei van Mangelbeek is een waardevol moerasgebeid. 

EVENEMENTENKALENDER

tweede weekend van maart:  occasiebeurs voor zwerfauto’s en caravans

eerste zondag van mei: kermis Houthalen-centrum

Pinksteren: kermis Houthalen-Oost

voorlaatste weekend van juni: Lus van het Zwarte Goud (fietsocht)

twee laatste weekends van juni en eerste weekend van juli: Tuinzondagen

tweede weekend van juli: Internationale Van & Special Carmeeting

rond 11 juli: Internationaal Lachfestival

eerste zondag van september: Kelchteren kermis

laatste zondag van septemeber: kermis Houthalen-centrum

derde zondag van december: Kerstlichtjes (Kelchterhoef) 

GASTRONOMIE

Heeborrel en grappie (jenever)  © E.C.

Lees meer...