Tijdschieten

Tijdschieten

 

A. WAT VERSTAAT MEN DOOR TIJDSCHIETEN?

Bij het gewoon mijnschieten, boort men aan het steenfront verschillende reeksen mijngaten, die men afzonderlijk laadt en afschiet. Bij het tijdschieten, schiet men ook met opvolgende reeksen, doch men laadt al de mijnen ineens, men koppelt ze allen aan en men hoeft slechts éénmaal stroom te zetten. Dank zij de tijdontstekers ontploffen de mijnen achtereenvolgens met zeer korte tussenpozen (1/2 seconde).

Om te schieten met opvolgende mijnreeksen gaat men als volgt te werk: de eerste reeks (die dus eerst moet springen) wordt met tijdslaghoedjes n° 0 aangezet; de tweede reeks met tijdslaghoedjes n° 1; de derde reeks met n° 2 enz. Al de mijnen worden dan in serie geschakeld en de stroom wordt opgezet. De opvolgende reeksen ontploffen achtereenvolgens met een tussentijd van 1/2 seconde. Het valt op te merken, dat op 't ogenblik, dat men stroom geeft, alle slaghoedjes opgewekt zijn en dat van af dit ogenblik zelfs het breken van een verbindingsdraad de ontploffing niet meer kan beletten.

B. WAT MOET EEN SCHIETMEESTER DOEN BIJ TIJDSCHIETEN?

Het spreekt van zelf dat al de voorschriften betreffende het gebruik van springstoffen hier ook in voege blijven.

Bijkomende voorschriften:

1. Onderzoek van het front. - De schietmeester moet zich eerst verzekeren of de geboorde mijngaten geen mijngas uitwasemen; hij moet ook nagaan of er na bij het front en in geheel de steengang geen mijngas aanwezig is. Hij moet ernstig het front nazien voor wat de plaatsing der mijngaten betreft, onderzoeken of alle mijnen normaal kunnen werken, niet aarzelen de slechte mijnen te doen herboren en zelfs weigeren het front af te schieten als hij twijfelt over de goede uitwerksels der mijnen.

2. Voorbereiding der patronen. - De eerste vereiste voor het welslagen der bewerking is, dat de schietmeester met de grootste zorg en de meeste orde te werk gaat. Om alle missingen tijdens het gereedmaken der patronen te vermijden, ontvangt hij een speciaal boekje waarin hij, naast de gewone inschrijving van de nummers der patronen, een schets van het front met de schikking en de lengten der mijnen optekent. Op deze schets schrijft hij naast elk mijngat het nummer van het tijdslaghoedje dat hij gaat gebruiken; daarom moet hij zich herinneren, dat de verschillende mijnreeksen elkander in dezelfde orde als bij gewone schietwerk moeten opvolgen. Hij bepaalt het nodige aantal slaghoedjes van elk nummer en stelt er een lijst van op nevens de schets van het front; telt te gebruiken tijdontstekers samen en gaat na of de som gelijk is aan de te schieten mijnen. Hij steekt dan de ontstekers op de patronen, te beginnen met de laatste reeks en plaatst de gereedgemaakte slagpatronen op orde in een patronendoos.

3. Lading der mijngaten. - Zij geschiede met orde; zodra de schietmeester het laden begint, moet hij het personeel achteruit sturen, nochtans mag hij een werkman als helper bij zich houden. Hij moet bijzonder zorg dragen voor de opstopping. Alle mijnen worden in serie verbonden en de schietmeester ziet na of geen enkele mijn vergeten is, door eenvoudig langs de lijn te gaan en het aantal mijnen te tellen.

4. Controle met de ohmmeter. - De ohmmeter is een toestel dat de weerstand van een elektrische leiding aangeeft wanneer de uiteinden dezer leiding aan de klemmen van het toestel vastgehecht zijn.
De eenheid van elektrische weerstand is de << Ohm >>.
De schietmeester moet de ohmmeter regelen telkenmale hij het toestel bezigt (op nul-regeling). Alvorens de mijnen in te schakelen, bepaalt de schietmeester de weerstand van de geleiders.
Tekent de ohmmeter nul aan, dan is er een kortsluiting, wijst het toestel het maximum getal aan dan is de geleider ergens onderbroken. Gewoonlijk is de weerstand van de geleider 7 à 8 ohm per 100 m lengte bij een nieuwe kabel en zal dus de ohmmeter een wel bepaald getal aanduiden. Alvorens de geleiders en de mijnen aan het schiettoestel te koppelen, meet de schietmeester de weerstand van de totale leiding. De weerstand moet gelijk zijn aan het aantal mijnen vermenigvuldigd met de gekende weerstand van één slaghoedje plus de weerstand van de geleiders.
Voorbeeld: weerstand geleiders = 10 ohm
weerstand van 21 slaghoedjes: 3,9 x 21 = 81,9 ohm;  91,9 ohm; 
(3,9 ohm is de weerstand van 1 slaghoedje).
Wijst de ohmmeter dit berekend getal aan, dan is alles in orde en mag er afgevuurd worden.
Wijst de ohmmeter een onbegrensd getal aan, dan is dit een teken, dat er ergens een draad over is.
Wijst de ohmmeter een getal aan dat te groot is, dan zijn er een of meer verbindingen slecht gemaakt.
Bij een te kleine weerstand zijn er mijnen vergeten ofwel is een of gedeeltelijke kortsluiting.
Tot nog toe is de stoom niet opgezet; als er dus iets abnormaals wordt waargenomen kan de schietmeester onmiddellijk naar 't front gaan om alles opnieuw na te zien.

Hoe kan de schietmeester hier de defecte mijn opzoeken?

Hij haakt de helft van de mijnen af en verbindt deze met de ohmmeter; is deze weerstand juist, dan zit de defecte mijn in de tweede helft. Deze helft deelt hij nogmaals in twee enz... om ten slotte tot 2 of 3 mijnen te komen waartussen de defecte mijn zich bevindt; hij moet nochtans elke der 2 mijnen met één of meer goede mijnen verbinden, daar één de ohmmeter verbonden, kan afgaan.
Bij tijdschieten is het dan toegelaten in de mijn, zonder aan de opstopping van de geladen mijnen te raken, een nieuwe slagpatroon te steken, met hetzelfde nummer aks de slechte mijn.

5. Het schieten. - Wanneer al de voorgaande bewerkingen met de grootste zorg zijn uitgevoerd, beproeft de schietmeester zijn schiettoestel, koppelt het dan aan de geleiders vast en geeft een flinke stoot aan de kruk. Men zal 10 minuten wachten alvorens terug te keren.
Het gebruik van tijdontstekers is bij het b lootleggen van kolen verboden.
Het verbod van tijdschieten bestaat ook in steengangen waar men gas met de lamp waarneemt, zelfs als zich dit gas niet in de onmiddellijke nabijheid van het front bevindt. Tenzij men de volstrekte afwezigheid van kolenstof constateert in de nabijheid van de front, moet een degelijke steenstofstrooing het afvuren voorafgaan (10 kg steenstof per geschoten mijn).

HET MIJNSCHIETEN

Het schieten heeft voor doel de rots ter plaatse te breken en te verbrijzelen zonder de steenbokken op grote afstanden te werpen. Te veel springstof gebruiken betekent verkwisting en is gevaarlijk, daarenboven vragen de te zeer gebroken gebergten een meer verzorgde stutting.
Het mijnschieten behelst de volgende werken: 1) het klaarmaken der rots. 2) de boring der mijngaten. 3) de lading. 4) het plaatsten van het slaghoedje of ontsteking. 5) de opstopping. 6) het afvuren.

1. Het klaarmaken der rots geschiedt met de hak om er de losse stenen af te trekken.
2. De boring der mijngaten geschiedt met de reeds gekende werktuigen; naargelang het boorgat vordert, neemt de werkman langere boorijzers waarvan de doormeter steeds afneemt.
Bij het boren komen de volgende punten in aanmerking.

a) de doormeter verschilt van 25 tot 40 m/m volgens de gebruikte patronen.
b) de lengte (van 0,50 tot 3 m) hangt af van de hardheid der rots en staat van het steenfront. (steenblok vrij of niet).
c) de richting van het moet zodanig zijn, dat de dak te schieten steenmassa zo weinig mogelijk weerstand biedt aan de ontploffing.

Wanneer men een rechtstaande massieve rotsmuur wil uitbreken moet men eerst en vooral zorgen voor de vrijmaking der rotsgedeelten. Hoe beter de steen is vrijgemaakt, des te beter zal de springstof werken. Men begint met wat men noemt de inbraak te boren dit zijn kort naar elkander gerichte mijngaten die bij het afschieten een holte te weeg brengen; dan boort men rondom deze holte meerdere schuine of horizontale gaten, die voor doel hebben de holte te verbreden. De lengte en het getal der mijngaten worden bepaald door de hoeveelheid weg te nemen stenen.
De plaats van de inbraak en de richting der boorgaten hangen af van het doel dat men boogt. Heeft men bezuiniging van de springstof tot doel, dan zal de richting der boorgaten afhangen van de gelaagdheid der steenbanken.
Wil men snel vorderen, dan boort de inbraak in het midden van het front bij fel hellende steengangen of in zeer harde rotsen.

3. Lading van de boorgat. - Het boorgat wordt met perslucht gereinigd, de lading tegen de bodem van de het gat geplaatst, zo heeft zij het maximum effect. De patronen springstof worden zacht elkander gedrukt met een houten laadstok.

4. Het plaatsen van de ontsteker. - In de laatste patroon van elke boorgat maakt men met een hout stokje je een gat, waarin men zorgvuldig het slaghoedje plaatst, daarna steekt men het geheel in het boorgat met het slaghoedje naar de opening van het mijngat gericht. Deze patroon met de ontsteker er in noemt men de slagpatronen.

5. De opstopping. - De opstopping geschiedt met leem of met bevochtigd boorstof. Kolenstof is ten strengste verboden. Men maakt rolletjes van leem die men één voor één in het gat steekt en met de laadstok aandrukt, heel zachtjes in 't begin, dan stilaan harder naarmate de opstopping verlengt. Het is uiterst gevaarlijk de eerste leemrol te hevig de lading te stoten, deze zou kunnen ontploffingen en rampzalige gevolgen hebben.

6. Het afvuren. - Daar het schieten met de lont verboden is, zullen we enkel de elektrisch schietwijze bespreken, de enige die in de gashoudende mijnen toegelaten wordt. Het elektrisch afvuren bestaat hierin, een vonk in de lading te doen ontstaan, door midden van toestellen op voldoende afstand geplaatst en buiten het bereik der mijnen. Men gebruikt daarvoor:het schietstoel, de geleiders en een slaghoedje.

a) Het schietstoel heeft enkel tot doel een elektrische stroom teweeg te brengen. De electro-magnetische schiettoestellen zijn de gemakkelijkste en daarom de meest gebruikte. Door middel van een kruk of een tandheugel, wordt het anker van de dynamo snel aan 't draaien gebracht gedurende een kort tijd, waardoor de dynamo stroom levert; de machines zijn nu zodanig gemaakt dat er enkel de elektrische stroom in de lijn zenden als deze zijn maximum sterkte bereikt; zoniet zouden de slaghoedjes die maar weinig stroomsterkte nodig hebben, eerst ontploffen en daardoor de stroomlijn naar de andere onderbreken; daardoor is de stroomduur 30 milliseconden beperkt. De verbinding die het bakje en het deksel van een schiettoestel verenigt, is een antimijngasverbinding: 't is te zeggen zodanig, dat een vonk in 't toestel niet naar buiten kan overslaan. Het wordt aanbevolen het schiettoestel op een droge plaats te bewaren.

b) De geleiders zijn geïsoleerd koperdraden, die het schiettoestel met het slaghoedje verbinden. Men moet vermijden de geleiders op de natte muur te plaatsen, en slechts de verbinding met het schietstoel maken als alles gereed is om af te vuren. Dikwijls bezit men speciale verlengdraden voor de verbinding van slaghoedjes en geleiders, ten einde deze laatste door de ontploffing niet te beschadigen.

C) Het slaghoedje of ontsteker. - Het gewoon slaghoedje bestaat hoofdzakelijk uit een koperen buisje waarin 2 geïsoleerde koperdraadjes door een platinadraad verbonden zijn. De platinadraad bevindt zich in een speciale stof, << elektrisch poeder >>genoemd, en vast ver tegen aan bevindt zich een zekere hoeveelheid knalkwik .
De elektrische stroom doet het platinadraadje gloeien, waardoor het elektrisch poeder ontvlamt, dat het knalkwik en ook de springstof, die het slaghoedje omringt, doet ontploffen. De ontploffing gebeurt ogenblikkelijk zodra men stroom levert. De tijdontsteker:hierin heeft men dezelfde delen als in het gewoon slaghoedje, maar tussen het eclectisch poeder en het knalkwik is er een derde soort poeder: een deegachtig vertragingspoeder, langzaam brandt zonder te ontploffen. Als er een elektrische stroom in het slaghoedje gedreven wordt, gloeit de platinadraad, ontsteekt het elektrisch poeder, maar het knalkwik ontploft niet onmiddellijk. Het is de hoeveelheid van dit poeder in het slaghoedje die de vertraging , vonkafstand genoemd, bepaalt. Deze vonkafstanden zijn op een halve seconde geregeld, aldus heeft men:
ontsteker n° 0 vonkafstand = 0, dus onmiddellijk (gewone ontsteker). 
>> n° 1 >> = 1/2 seconde.
>> n° 2 >> = 1 seconde.
>> = 1 1/2 sec enz. n° 8 met 4 sec vertraging.
De ontstekers, zowel de gewone als de tijdontstekers, moeten voor het afleggen aan de verbruik, gecontroleerd worden.

7. Het gelijktijdig afvuren van meerdere mijnen.- Men kan te werk gaan doortoepassing van:
a) De serieschakeling. - De draden der slaghoedjes worden twee aan twee verbonden, de eersteen de laatste worden aan de geleiders bevestigd die naar het schiettoestel leiden.
b) De parallelschakeling. - iedere geleider wordt met een der draden van elke ontsteker verbonden.

8. Voorzorgen te nemen bij het elektrisch afvuren der mijnen.

1) Zorgvuldig de uiteinde der draden van ontstekers en geleiders met een mes reinigen.
2) Nazien of er geen draad in het water ligt en of de ontblote gedeelten (verbindingen) de grond niet raken.
3) De schietmeester verbindt zelf de draden aan elkander en mag het front slechts verlaten als al de werklieden achteruit gegaan zijn. Hij verbindt de kabel met het schiettoestel als al het personeel veilig is. Hij bewaart zelf de sleutel ,van het schiettoestel.
4) In geval van defect de oorzaak opzoeken: dit toe te schrijven aan het toestel, aan de geleiders ofwel aan de ontstekers. De schietmeester maakt de verbinding van de geleiders met het schiettoestel los en voelt of het toestel stroom geeft (nooit door middel van draadjes een vonk verwekken), zo ja zal hij 30 minuten wachten en niemand nabij de geladen mijnen laten komen, daarna de geleiders en verbindingen nazien, of,er geen kortsluiting bestaat, of de draad niet gebroken is. Is de kabel goed dan is de mislukking aan de slaghoedjes toe te schrijven. Zijn er meerdere mijnen gelijk geladen; welk is dan de slechte? Om een slechte mijn op te zoeken gebruikt men de parallelschakeling; de slechte mijn zal na het afvuren staan. alsdan moet en gelijklopend met deze. Dit mijngat moet dezelfde lengte hebben als de slechte mijn en zodanig geboord worden dat de 2 mijnen gelijk springen ofwel dat de oude lading door het springen der nieuwe mijn ontbloot wordt. Na het afvuren moeten de stenen zonder ijzeren werktuigen worden; de schietmeester raapt de overblijfsels der patronen en de slechte ontsteker bijeen en 
brengt dit alles terug in het magazijn.

ontploffing

 

Steenkool komt voor in diverse kolensoorten en - kwaliteiten zoals   antraciet  ,ess- (of halfvet)kool, rookzwakke (of drie-kwart vet)kool en vetkool. Het verschil in gasgehalte maakt het onderscheid tussen deze varianten. Antraciet bevat het minste gas en vetkool het meest. Antraciet en magere kolen zijn gasarm en met name geschikt voor de huisbrand.

De esskolen en rookzwakke kolen zijn bestemd voor industrieel gebruik of als brandstof in   elektriciteitscentrales  . Vetkolen zijn zeer gasrijk; bij verhitting vergruizen deze kolen tot blokjes en klitten aaneen tot sintels. Deze zijn daardoor zeer geschikt voor de fabrikage van  cokes ; een harde kool, bijna rookvrij en nagenoeg zonder zwavel en  fosfor .  Cokes wordt voornamelijk gebruikt bij de productie van ijzer door  hoogovens  en gieterijen. 

Het  gas  dat bij de productie van cokes vrijkomt is een energiebron maar ook een grondstof voor de bereiding van stikstof  kunstmest  en andere chemische producten. Vetkool kan ook direct worden ingezet als brandstof voor de industrie, schepen en  locomotieven .      Bij de winning van huisbrandkolen komen ook veel vergruisde kolen vrij, de zogenaamde fijnkolen.

De fijnkolen zijn niet geschikt als huisbrandkolen, maar worden als - goedkopere - industriekolen verkocht. Door fijnkool en  pek  te mengen en vervolgens samen te persen kunnen briketten en  eierkolen  worden gefabriceerd die wel weer geschikt zijn voor huisbrand. 

Gastarbeiders op hun gezamenlijke kamer in een Belgische pension in de jaren zeventig

Met gastarbeider wordt bedoeld iemand die tijdelijk naar een ander land komt om daar arbeid te verrichten. De beweegreden voor een dergelijke actie is vrijwel altijd een economische: er is te weinig werk in het thuisland en er is voldoende vraag naar arbeiders in het gastland.

Tijdelijk houdt in, dat het de bedoeling is terug te keren naar het land van herkomst, wanneer dat niet meer het geval is, is er sprake van immigratie en wordt de gastarbeider een immigrant. Na de Tweede Wereldoorlog zijn er naar de rijkere West-Europese landen veel gastarbeiders gekomen. Eerst (voornamelijk voor de kolenmijnen) onder meer uit Polen en de Balkanlanden. In het begin van de jaren 60, werden ten dienste van de zware industrie, mensen gehaald uit landen als Italië - Spanje en Portugal.

In 1964 sluit de Nederlandse regering een wervingsakkoord met Turkije en op 14 mei 1969 volgt Marokko. De gastarbeiders werden naar Nederland gehaald omdat veel Nederlanders het zware- en vuile werk niet meer wilden doen. De uit deze politiek voortvloeiende massa-immigratie werd betaald door de aardgasbaten. Veel gastarbeiders vonden al zoekend naar betere werkomstandigheden dan in de omliggende landen ook zelf de weg naar Nederland. Lees meer...  © E.C.

 

Arbeidsmigranten uit het buitenland speelden een belangrijke rol in de personeelsvoorziening van de Limburgse italiaanse_gastarbeiderssteenkolenmijnen. Als achtste en laatste project van Mijn Verleden Mijn Toekomst worden de gastarbeiders voorgesteld.

Vóór de Tweede Wereldoorlog waren dat voornamelijk Duitsers, Polen en Slovenen. Zij werden vooral aangenomen omdat ze ervaring hadden in ondergrondse mijnarbeid. In deze jaren van snelle opbouw van de mijnen hadden de mijndirecties een groot tekort aan ervaren mijnwerkers. In Limburg zelf waren die in onvoldoende mate te vinden. In 1930 werkten er 12.000 arbeidskrachten uit het buitenland in de Limburgse mijnen. Dat was ongeveer een derde van de totale personeelssterkte.

Tijdens de economische crisis van de jaren 1930 moesten de mijnen inkrimpen. Vooral buitenlandse mijnwerkers werden ontslagen. Daarom was in 1939 het aantal buitenlanders in de Limburgse mijnen teruggelopen tot 3.400, 10 procent van het totale aantal mijnwerkers.

Na de Tweede Wereldoorlog moesten de mijnen opnieuw regelmatig een beroep doen op mijnwerkers uit het buitenland. Het verschil met de vooroorlogse periode was vooral dat de arbeidsmigranten nu voornamelijk ongeschoolde mijnwerkers waren. In de Limburgse mijnen kregen ze een basisopleiding voor de ondergrondse arbeid. Ze kregen een tijdelijk arbeidscontract. Het waren met andere woorden gastarbeiders, die na één of twee jaar werk in de mijnen weer naar huis zouden terugkeren.

Tussen 1948 en de sluiting van de laatste mijn in 1974 wierven de Limburgse mijnen deze gastarbeiders in verschillende landen, zoals Italië, Spanje, Joegoslavië, Griekenland en Marokko. Italianen en Spanjaarden arriveerden per trein in Limburg. In de jaren zestig werd ook het vliegtuig gebruikt, bijvoorbeeld voor de Joegoslaven die vanaf 1962 werden geworven.

Logement.In 1948 sloten de Nederlandse en de Italiaanse overheid een overeenkomst, die het mogelijk maakte dat de mijnen in Italië arbeidskrachten konden werven.

Eind jaren veertig kwamen ongeveer 700 Italianen naar Limburg. Een veel grotere groep (enkele duizenden) kwam in de jaren tussen 1956 en 1958. In 1962 en 1963 arriveerde een laatste groep van ongeveer 200 Italiaanse mijnwerkers in Limburg. Ze werden aanvankelijk geworven in het noorden van Italië, maar later vooral op Sardinië en in de provincie Abruzzen.

De mijnen zorgden voor deze jonge, meestal ongehuwde gastarbeiders voor kost en inwoning in gezellenhuizen.

Ook betaalden de mijnen de reis naar Limburg. De Italianen kwamen per trein aan op station Maastricht. Daar werden ze opgewacht door vertegenwoordigers van de Limburgse mijnen, die de nieuwe arbeiders naar hun woonplek begeleidden.

Vanaf 1962 wierven de mijnen ook in Spanje. Een kleine duizend Spaanse mijnwerkers besloten hun geluk in de Limburgse mijnen te gaan beproeven. Ook zij reisden groepsgewijs met de trein naar Limburg, waar ze op station Maastricht arriveerden.

Gastarbeider-2

Veel gastarbeiders viel het zware en ongezonde werk in de mijn tegen. Lang niet iedereen diende zijn contract uit, ook al omdat de heimwee vaak toesloeg. Bovendien waren er de nodige culturele obstakels. Zo protesteerden in april 1963 ongeveer 200 Spaanse gastarbeiders tegen het eten in de gezellenhuizen Leijenbroek (Sittard) en De Egge (Brunssum) dat volgens hen niet goed was.

Ze kregen gerechten voorgezet die ze in Spanje niet kenden. Toen ze in staking gingen, werden ze door Staatsmijnen op staande voet ontslagen. Bemiddelingspogingen van onder meer de Spaanse viceconsul mislukten en uiteindelijk vertrokken naar aanleiding van het conflict bijna 300 Spaanse mijnwerkers uit Limburg. Zij stapten in Maastricht op de trein, blij dat ze terug naar huis konden. ©

 

Een grensarbeider is iemand die in één land (het werkland) werkt, in een ander land (het woonland) woont en gewoonlijk dagelijks of ten minste eenmaal per week naar het woonland terugkeert. Een grensarbeider wordt ook wel een grensganger genoemd. Voor grensarbeiders is de belasting en de uitvoering van wetten op het gebied van de sociale verzekering administratief nog niet zo eenvoudig geregeld, niet voor de grensgangers zelf en niet voor de ambtenaren die de regelingen moeten uitvoeren. Zo kunnen grensgangers vaak in meerdere landen belasting en premies betalen en van voorzieningen gebruik maken. Lees meer... ©

 

 

HOUTHALEN - HELCHTEREN

Arrondissement Maaseik: provincie Limburg

Deelgemeenten: Helchteren, Houthalen

7827 ha; 30.000 inwoners 

Helchteren 3530

6.640 inwoners

1107: Haletra; haledjra= jeneverbessenstruik

Helchterenaar; Helchterens

2979 ha; Kempisch plateau; 65-80m); heide, bossen en weiden; doorsneden door enkele beken, onder meer de Mangelbeek op de grens met Houthalen

woondorp; handel; industrie, kazerne, vakantiepark

regelmatig bussen naar Hasselt (station, 15 km) en Neerpelt/Lommel 

GESCHIEDENIS

De heerlijkheid Helchteren hing tijdens het ancien regime af van de abdij van Sint-Truiden, die hier een waterslot, ter Dolen, liet bouwen. De abdij bevat zowat de geestelijke als de heerlijke rechten in het dorp. Er waren vier gehuchten, De Hoef, Dorp, Kunsel en Sonnis, die alle vier op de noordelijke helling van de Mangelbeek lagen. 

Helchteren werd geleidelijk ontsloten door de aanleg van de weg Luik-’s-Hertogenbosch in 1768-1788, de bouw van een station aan de spoorweg Hasselt-Eindhoven in 1865 en aanleg van de weg Heusden-Bree in 1908-1910.

Vooral de ontginning vanaf 1930 van de steenkoolmijn Helchteren-Zolder en de inplanting van de kazerne tussen het dorpcentrum en het gehucht Sonnis, hebben het aanzicht van het dorp gewijzigd. Alleen in het oostelijke gehucht Sonnis is het eeuwenoude agrarische nog bewaard gebleven. 

In september 1944 werd in Helchteren hevig slag geleverd tussen en Duitse troepen. Na de oorlog werden nog een kazerne en een schietveld voor aangelegd, zodat momenteel één derde van het grondgebied gebruikt wordt door de militairen. 

BEZIENSWAARIGHEDEN

De driebeukige neogotische Sint-Trudokerk  van 1890-1895 is van baksteen met sierelementen van natuursteen. Architect was H. Martens uit Stevoort. De kerk werd in 1910-1911 gewijzigd: de toren werd en het schip verbouwd. Het meubilair is neogotisch van ca. 1895-1896, behalve twee laat-barokke portiekaltaren, drie biechtstoelen en een koperen doopvont uit de 18 de eeuw. Het orgel uit 1884-86 is van de Maastrichtse orgelbouwer Pereboom & Leyser.

Verder enkele 16 de eeuwse zoals het triomfkruis, een gekruisigde Christus, Sint-Trudo, Sint-Anna-ten-Drieën, Sint-Sebastiaan en Sint-Luciabeeld dateert van ca. 1700.

Bij de Sint-Trudokerk ligt het ontmoetingscentrum de Roepsteen, alsook het vroegere gemeentehuis van Helchteren, met een gedenkplaat Jan Wouters. Ervoor een monument voor de gesneuvelde uit de beide wereldoorlog, alsook onder een linde de oude roepsteen, waarop de belleman zijn nieuws vertelde. Aan de kerk staat nog een Heilige Hartbeeld met een gedenkplaat voor pastoor Felix Germens (1887-1923). Verspreid over de gemeente staan verscheidene kapellen, onder meer langs de Helzoldstraat, de Kapelstraat en aan de Hulsthagenstraat. Deze laatste werd opgericht in 1946 als herdenking aan de slachtoffers uit de wereldoorlogen en is geklasseerd als legermonument. 

Ten noorden van de dorpkern ligt het waterslot de Dool.  Het is een versterkt herenhuis en voormalig zomerverblijf van de abten van Sint-Truiden. De kern van het ‘kasteel’ is een nagenoeg vierkant binnenhof, aanvankelijk versterkt door ronde hoektorens waarvan de twee noordelijke bewaard bleven. In de17de-eeuw abtsverblijf verruimd. In opdracht  van abt R. Mottart, 1780-1783, werd het gebouw tot een U-vormig classicistisch landhuis verbouwd. Ook de laatgotische huiskapel werd toen aangepast. In 1797 werd het domein openbaar verkocht. Voor het kasteel ligt een boerderij, waarin sedert 1994 een ambachtelijke brouwerij en een taverne zijn ondergebracht. De omgeving van het kasteel De Dool is als landschap geklasserd.

Ten noorden hiervan bevindr zich het park Molenheide 180 ha, een vrijetijds-en vakantiepark het bungalows, campings, sutropisch zwembad, congrescentrum en sportinfrastructuur. Ter westen ligt het Wild- en wandelpark en Molenheide, 100 ha, een omheind natuurgebied, waar inheemse dieren als herten in hun vertrouwen omgeving leven.

Op het gehucht Sonnis nog verscheidene oude boerderijen, typisch Kempense langgevelhoeves, in baksteen.

Aan de Heerkensweg, zgn. “kasteeltje” Hoeverheide, gebouwd ca 1870 door de Aalsterse textielbaron Leon Leirens. De Toscane villa ligt in een Engels landschapspark met exotische bomen. De gemeente heeft ook

enkele fraaie villa’s uit het interbellum, onder meer langs de Kazernelaan en in de Korte Heidestraat. 

EVENEMENTENKALENDER

Pinksteren: kermis

voorlaatste weekend van juli: modelvliegtuigenmeeting “Jets over Pampa”

voorlaatste weekend august: Ter Dolen fietshappening

zondag na 8 september: kermis 

GASTRONOMIE

Ter Dolen bier 

Houthalen 3530

23.360 inwoners

1117: Hallu, ca. 1212 Holt-Halen = bos, en Halen= bochtig hoogland

Houthalenaar; Houthalens

4849 ha; Kempisch plateau (60-75 m); doorsneden door enkele beken die alle naar het zuidwest vloeien, zoals de Laambeek op grens met Zonhoven en Mangelbeek op de grens met Helchteren

regelmatig bussen naar Hasselt (station, 12 km), Genk, Beringen en Neerpelt/Lommel

woondorp, sociale woonwijken; handel; industrie; verzorgingscentrum 

GESCHIEDENS

Er zijn verscheidene vondsten uit de prehistorie en uit de vroege middeleeuwen. In 1141 verwierven de norbertijnen van Floreffe (Namen) het domein Hengelhoef en in 1228 Kelchterhoef. De norbertijen hadden ook de geestelijke zeggenschap over de kerken van Houthalen en Laak, benoemden er de pastors en indien de tienden. Op wereldlijk vlak behoorde Houthalen tot het graafschap Loon en later tot de heerlijkheid Vogelzang, die ook de omliggende dorpen Zonhoven, Zolder en een deel van Heusden omvatte.  

Houthalen had zoals de omliggende dorpen vaak te lijden van doortrekkende legers. Bijgevolg bouwden de inwoners vier schansen in de wijken, als bescherming tegen de soldateske. De ontsluiting van het dorp kwam er met de aanslag van de weg Luik- ’s Hertogenbosch in 1760-1770 en vooral de exploitatie van de steenkoolmijn vanaf 1938. De steenkoolmijn zorgde voor explosieve bevolkingsgroei, waarbij ook talrijke migranten van buiten Europa kwamen. De wijken Meulenberg en Houthalen-Oost  zijn volledig nieuw gebouwd na de tweede wereldoorlog. In 1965 ging de steenkoolmijn dicht, maar op het geëgaliseerde steenstort werd een industrieterrein aangelegd, zodat de werkgelegenheid verzekerd bleef. Na groeide het centrum uit tot kleinstedelijk handelscentrum.  

BEZIENSWAARDIGHEDEN 

Het moderne gemeente van 1959 is een ontwerp van architect L. Van den Vondel. In de bovenhal hangt het wandtapijt “De Weerwolf” van Houthalense kunstenares Simone Reynders. Op het plein voor het gemeentehuis eert een modern oorlogsmonument van 1970 de nagedachtenis van de slachtoffers van de twee wereldoorlogen.

De modern-gotische Sint-Martinuskerk van 1938-1940 werd door J. Deré uit Hasselt ontworpen. Ze is van buiten van bergsteen, van binnen van baksteen. Ze loodrecht gebouwd op de oude kerk, waarvan de laatgotische bakstenen toren uit ca 1500 en het gotisch koor uit 1437, opgetrokken uit maaskeien en mergel, bewaard bleven. Deze bouwelemeten zijn in de nieuwe kerk opgenomen. In het oud koor staat een barokaltaar, met het 17de-eeuwse paneel Aanbidding der Herders. Onder de toren, met zwaar kruisribbengewelf, bevindt zich de doopkapel met laat 18de-eeuws portiekaltaar en blauwarduinen wijwatervat van 1560.

De kerk bezit fraaie houten beelden uit 16de eeuw: de H. Blasius, de H. Barbara, een Sint-Anna-ten-Drieën, de H. Sebastiaan, Christus aan kruis, de H. Rochus en de H. Ambrosius. Enkele geelkoperen kandelaars en het zilverwerk dateren uit de 17de-18de eeuw.

De houten preekstoel is van 1687. De art-deco glasramen zijn van Brusselse glazenier Frans Crickx.

In de Maaslandse norbertijnerpastorij van 1739 is fraai stucwerk. Ze wordt ook wel de omgekeerde pastorie genoemd, omdat ze de mooiste kant van de tuin toe ligt?

Bezienswaardig is ook het Filip Nerilyceum, gebouwd in 1962-65 in de stijl van het brutalisme, naar ontwerp van architect A. Hoppenbrouwers. Het gebouw wordt gekenmerkt door betonskeletbouw, met veel gebruik van glas en hout. Aan de Oudstrijderslaan ligt de Grieks-orthodoxe kerk. Langs de Grote Baan en de Ringlaan staan nog enkele fraaie villa’s in een parkachtige entourage.

In het winkelcentrum herinneren diverse monumenten aan de verdwenen mijnindustrie, zoals een kolensnijtrommel, een persluchtlocomotief en drie mijnwagens of berlengs. Hier staat ook het Lachmanneke, een ontwerp van Bernard Keunen en Rik Jacibs. Aan de Guldensporenlaan staat een modern beeld “De mijnwerker” van Flor Verbist. Dezelfde kunstenaar ontwierp ook het monument “Gevallen vleugels” op het kerkhof, ter herdenking aan de geallieerde piloten die neerstortten in de gemeente tijdens de tweede wereldoorlog. 

Op een  kleine hoogte in het gehucht Laak, ten noorden van het centrum, rijst de 17de-18de-eeuwse eenbreukige Kerk Onze-Lieve-Vrouw van Zeven Weeën. Ze is gebouwd in baksteen, het koor in mergelsteen. De bakstenen westertoren heeft een klokdak met peervormige spits. Het tongewelf van de kerk is met stucwerk versierd. Er staat een laat- 18de-eeuws portiekaltaar en enkele beelden in volkskunst.

De moderne Sint-Jozefskerk van 1965 is een ontwerp van architect Dewandre uit Hasselt. Het is een eenbeukige zaalkerk, met voorportaal en klokkentoren. Nog in Laak staat de kapel van Onze-Lieve-Vrouw van Onrust. Het is een eenvoudige kapel onder linden, die in 1980 door een storm verwoest werd, maar nadien heropgebouwd. 

Langs de Pastorijstraat liggen nog enkele gebouwen van de voormalige steenkoolmijn, onder meer het vroegere administratief centrum, waarin nu het museum Ons Mijnverleden is ondergebracht. Het museum biedt een didactisch overzicht van de geschiedenis van de steenkooluitbating in Limburg. 

Achter dit mijngebouw staan twee schachtbokken, in de volksmond “Bellefleurkes” genoemd, die vroeger de liftkooien ondersteunden die de mijnwerkers naar beneden en de steenkool naar boven brachten. 

Verder staan er nog enkele bijgebouwen, alsook de vroegere Mijnschool, nu centrum voor deeltijds onderwijs, gebouwd in 1958 in modernistische stijl n.o.v. de joods-russische achitect Isia Isgour. 

Isgour tekende trouwens verscheidene gebouwen in opdracht van de steenkoolmijn van Houthalen in de wijk Meulenberg. Deze wijk, aan de overkant  van de Grote Baan, werd aangelegd vanaf 1938, met verschillende soorten woningen voor ingenieurs, bedienden en mijnwerkers: onderscheid moest er zijn ! Opvallend in het geometrische stratenplan zijn de brede lanen en de talrijke ronde punten, in die tijd voorwaar een noviteit ! 

Isgour ontwierp er lagere scholen, een kleuterschool, twee kloosters en een casino, thans cultureel centrum. Tot in de jaren 1970 stonden de schoolgebouwen model in Limburg en zelfs in het buitenland. Voorts in de wijk Meulenberg ook nog een Turkse en Marokkaanse moskee. Aan de weg ’t Genaderen ligt een gerestaureerde watermolen, nu ingericht als taverne, alsook nog een oude vakwerkboerderij. 

Grenzend aan de wijk Meulenberg werd in de jaren 1955 de wijk Tenhout  gebouwd door een sociale woningmaatschappij.  Bezienswaardig is een stenen gedenkkruis uit 1981, dat  herinnert aan de slag van Houthalen uit 1831, waarbij het Belgische en Nederlandse leger tegenover elkaar stonden. Lees meer...

In de wijk Kwalaak staat sinds 1952 de modern-gotische Sint-Leonarduskapel, die een ouder bedehuis vervangt. 

Aan de weg naar Zwartberg ligt het domein Kelchterhoef,  460 ha, bos, heide, vennen en een waterplas met aanpalende camping. De basberg is een gezinsvriendelijk vakantiecentrum. Op het domein Kelchterhoef liggen er nog enkele oude Kempische langgevelhoevers, zoals hoeve Jan en hoeve Mieneke, die nu als horecazaak zijn ingericht. Ook een vierkanthoeve, de Abdijhoeve, is nu als restaurant in gebruik. Kenmerk voor deze hoeves is het gebruik van houten skeletbouw in de gevels. Op het domein staan nog fraaie beuken en kastanjedreven. 

De wijk Houthalen-Oost werd vroeger “Park van Genk” genoemd, omdat er tot in 1960 geen rechtstreekse verbinding met
Houthalen-Centrum was en de wijk eerder aansloot bij de Genkse wijk Zwartberg. De naam “park” herinnert misschien aan Caroline du Parc, die hier in 1857  27 ha heidegrond erfde.

Deze wijk werd volledig gebouwd na de tweede wereldoorlog, en heeft bijgevolg weinig monumenten te bieden. De bakstenen kerk
Onze-Lieve-Vrouw der Armen dateert van1953. Bezienswaardig is wel grafkapel van de familie Masy uit 1905, gebouwd in gewapend beton, naar het voorbeeld van de Byzantijnse kapel van Gallia Placida in het Italiaanse Ravenna. Het domein Masy, met een fraaie collectie exotische bomen, ligt op grondgebied Meeuwen en binnen het militair domein van het schietveld te Helchteren, dus slechts zeer beperkt toegankelijk. In de nabijheid ligt ook het domein luciebos, aangelegd door de Luikse familie Thorn-Roberti, met een herenhuis uit 1874-76 en een kasteeltje uit
1924-1926.

Hengelhoef is eveneens een vakantiecentrum met subtropisch zwembad, te midden van 300 ha bossen en vijvers, waarvan een gedeelte ook op grondgebeid Genk ligt. Bezienswaardig is hier het kasteel Engelhof uit 1903, gebouwd door baron Fernand de Beeckman
- de Vieusart. Ernaast liggen de oude hoevegebouwen, met in de poort een stenen wapenschild van dezelfde familie. 

Ten Haagdoornheide is een staatsnatuurreservaat, gelegen tussen de wijk Meulenberg, de Weg naar Zwartberg, de Donderslag en de E-314 autoweg. Er is ondergrondse doorgang onder de autoweg naar het nabijgelegen natuurgebeid van de Teut te Zonhoven. 

De Sint-Catherinakapel  in Lillo is van 1617. Ze bezit een 18de-eeuws portiekaltaar, en enkele gepolychromeerde beelden. De H. Barbara is van 1460-1470, twee beelden van de H. Catharina uit 16de en 17de eeuw en een O.-L.-Vrouw met kind uit de 18de eeuw. Ernaast ligt de hoeve Claes met jaarankers uit 1746. Het is een typische Kempische langgevelhoeve, met  de lange, zonnige kant naar het zuiden gericht. Langs de modern-gotische  Sint-Antoniuskerk uit 1954 staat een herdenkingsmonument voor meester Romain Surinx (+1940).

Ook de schans van Lillo  is nog goed bewaard gebleven. De vallei van Mangelbeek is een waardevol moerasgebeid. 

EVENEMENTENKALENDER

tweede weekend van maart:  occasiebeurs voor zwerfauto’s en caravans

eerste zondag van mei: kermis Houthalen-centrum

Pinksteren: kermis Houthalen-Oost

voorlaatste weekend van juni: Lus van het Zwarte Goud (fietsocht)

twee laatste weekends van juni en eerste weekend van juli: Tuinzondagen

tweede weekend van juli: Internationale Van & Special Carmeeting

rond 11 juli: Internationaal Lachfestival

eerste zondag van september: Kelchteren kermis

laatste zondag van septemeber: kermis Houthalen-centrum

derde zondag van december: Kerstlichtjes (Kelchterhoef) 

GASTRONOMIE

Heeborrel en grappie (jenever)  © E.C.

Lees meer...